Svar på spørsmål om trosfrihet og  trosminoriteter i Vietnam

Skriftlig spørsmål nr. 936 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) mål om hvilke tiltak Utenriksdepartementet har satt i verk for å fremme trosfrihet og beskyttelse av trosminoriteter i Vietnam.

Skriftlig spørsmål nr. 936 (2014-2015).
Datert 05.05.2015

Fra representanten Knut Arild Hareide (KrF):
Hvilke tiltak har Utenriksdepartementet, inkludert Den norske ambassaden i Vietnam, iverksatt for å fremme trosfrihet og beskyttelse av trosminoriteter i Vietnam, og vil den beklagelige situasjonen for trosfriheten i Vietnam bli adressert grundig i det førstkommende møtet i den offisielle menneskerettighetsdialogen mellom Vietnam og Norge?

Utenriksministerens svar:
Vietnam har sluttet seg til de fleste av de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene, herunder FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. I Vietnams reviderte grunnlov fra 2013 styrkes det rettslige grunnlaget for religionsutøvelse. Samtidig viser FNs spesialrapportør for religions- og trosfrihet i sin rapport fra januar i år at Vietnam fortsatt står overfor store utfordringer når det gjelder religions- og trosfrihet. Dette er bekymringsfullt.

Religiøse minoriteters situasjon tas jevnlig opp i klare ordelag, både i menneskerettighetsdialogen og i andre samtaler vi har med vietnamesiske myndigheter. Det vil Utenriksdepartementet fortsette med fremover. Statsminister Erna Solberg viste til betydningen av en konstruktiv dialog da hun tok opp Norges bekymringer for menneskerettighetenes stilling under sitt besøk i april i år. Siden 2003 har Norge hatt en menneskerettighetsdialog med Vietnam hvor vi åpent og direkte tar opp våre bekymringer rundt menneskerettighetssituasjonen i landet.

Norge skal være en klar stemme og aktivt støtte opp om beskyttelsen av religiøse minoriteter i Vietnam. Regjeringen vil fortsette sitt engasjement for å beskytte minoriteter og fremme tros- og livssynsfrihet. Stortingsmeldingen «Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel for utenriks- og utviklingspolitikken» (Meld.St. 10. 2014-2015), fremhever vårt arbeid for tros- og livssynsfrihet. Jeg verdsetter Stortingets klare tilslutning til meldingen. Vi vil fortsette å ta opp menneskerettighetsbrudd og sette tydelige ord på våre bekymringer.

Ambassaden i Hanoi følger situasjonen for religiøse minoriteter tett, også i samarbeid med andre likesinnede land. I jevnlige møter med representanter fra ulike trossamfunn og med myndighetsrepresentanter fremmer vi og beskytter religiøse minoriteter. Målrettede feltbesøk til ulike deler av landet styrker også oppmerksomheten om rettighetsspørsmål. På denne måten får vi bedre innblikk i situasjonen i lokalsamfunnene og anledning til å diskutere religions- og trosfrihet med lokale myndigheter.

Bedring av tros- og livssynsminoriteters situasjon krever både langsiktig holdningsskapende arbeid og involvering av tros- og livssynsorganisasjoner. Norge støtter ulike tiltak som bidrar til å fremme religionsfrihet i Vietnam. Kirkens Nødhjelp gjør, sammen med flere andre norskstøttede organisasjoner, et viktig arbeid for å fremme menneskerettighetene i Vietnam.

Til toppen