Forsiden

Svar på spørsmål om bortadoperte ukrainske barn

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (Høyre) om hvordan regjeringen jobber internasjonalt for å bidra til at bortadopterte ukrainske barn i Murmansk oblast kommer tilbake til Ukraina, og om regjeringen vil underlegge alle de nye navnene på EUs sanksjonsliste sanksjoner.

Skriftlig spørsmål nr. 773 (2022-2023).
Datert 20.12. 2022

Fra representanten Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren:
Er regjeringen kjent med omfanget av ulovlig bortadopsjon av ukrainske barn i Murmansk oblast, hvordan jobber regjeringen internasjonalt for å bidra til at barna kommer tilbake til Ukraina, og vil regjeringen underlegge alle de nye navnene på EUs sanksjonsliste sanksjoner?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen er svært bekymret over de urovekkende rapportene om ulovlig bortadopsjon av ukrainske barn i Russland, inkludert i Murmansk oblast.

Ulovlig bortadopsjon av ukrainske barn føyer seg inn i en dyster rekke av rapporter om et stort antall antatte krigsforbrytelser, menneskerettighetsbrudd og andre overgrep begått av russiske styrker siden Russland angrep Ukraina 24. februar 2022. Norge fordømmer omfanget og brutaliteten av de russiske overgrepene på det sterkeste.

Det er generelt vanskelig å få verifisert opplysninger fra Russland og de russisk-okkuperte områdene av Ukraina. Utenriksdepartementet har få egnede kanaler for å ta opp saken i Russland. En felles internasjonal tilnærming er derfor nødvendig for å best kunne hjelpe disse barna.

Utenriksdepartementet er i kontakt med FNs høykommissær for menneskerettigheter, undersøkelseskommisjonen for Ukraina (opprettet av FNs menneskerettighetsråd) og andre internasjonale organisasjoner for å søke informasjon og diskutere problemstillingen. Vi har også kontakt med sivile samfunnsorganisasjoner som blant annet arbeider for å verifisere barnas status og behov.

Norge har uttrykt bekymring for tvangsdeportering og bortadopsjon av ukrainske barn i FN og andre multilaterale fora ved flere anledninger. Vi vil fortsette å rette søkelyset mot disse overgrepene.

Det pågående internasjonale arbeidet for ansvarliggjøring vil også være relevant. Her samarbeider regjeringen tett med nærstående land. De som har begått krigsforbrytelser og andre overgrep må stilles til ansvar.

Vi støtter også det viktige arbeidet FNs spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt gjør tilknyttet Ukraina.

Den 16. desember 2022 vedtok EU å listeføre ytterligere 141 individer og 49 enheter, herunder guvernøren i Murmansk oblast, Andrej Tsjibis. Listeføringen av Tsjibis er blant annet begrunnet i hans involvering i ulovlig transport av ukrainske barn til Russland og russiske familiers adopsjon av dem. En rekke andre personer ble listeført med samme begrunnelse. Norge har fortløpende gjennomført alle EUs listeføringer i norsk rett. Dette gjelder også listeføringene av 16. desember 2022.