Sykehuspasientene venter enda kortere

Ventetiden ved sykehusene fortsetter å gå ned. Pasientene venter nå i gjennomsnitt 56 dager. Det er seks dager kortere så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er viktig for regjeringen at pasienter raskt får tilgang til helsehjelp.
Det er viktig for regjeringen at pasienter raskt får tilgang til helsehjelp. Foto: Olav Heggø

– Den kraftige reduksjonen på 18 færre dager de fire siste årene skyldes først og fremst en betydelig innsats fra de som jobber i sykehusene. Men det skyldes også gode sykehusbudsjetter, mer mangfold og styrkede pasientrettigheter. Tydeligere krav til resultater og større frihet til sykehusene er også viktig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vil kutte ventetidene ytterligere

Regjeringens mål har vært å få den gjennomsnittlige ventetiden ved sykehusene under 65 dager. Ventetiden i første tertial 2017 var 56 dager.

– Selv om ventetidene går ned, er det fremdeles for mange som venter unødvendig lenge på utredning og behandling. Vi fortsetter derfor arbeidet med å kutte ventetidene ytterligere. Høyres mål er at ventetiden skal ned til 50 dager i neste stortingsperiode, sier Bent Høie.

Han sier det er viktig å følge pasientene gjennom hele pasientforløpet.

– Derfor har vi innført pakkeforløp for kreft, og vi vil innføre pakkeforløp for hjerneslag samt psykisk helsevern og rus., Regjeringen har også innført fritt behandlingsvalg, som gir pasientene rett til å velge godkjente private leverandører. Alt dette bidrar til reduserte ventetider ved sykehusene, sier Bent Høie.

Ni av ti får timen de er satt opp til

Helse- og omsorgsministeren har tidligere gitt de fire helseregionene i oppdrag å måle antall pasientavtaler som er forsinket i forhold til det planlagte tidspunktet som er registrert. Tall publisert 15. juni viser at 91 prosent av pasientkontaktene skjer innen det planlagte tidspunktet.

– Dette er gode tall, men vi skal videre. Høyre har lovet at sykehusene i neste periode skal holde 95 prosent av avtalene. Pasientene skal være trygge på at avtalen de har med sykehuset blir holdt. Det er pasientens helsetjeneste, sier Bent Høie.

Andel fristbrudd var i første tertial 1,5 prosent. Sammenliknet med samme periode i 2013 er det en nedgang på 4,6 prosentpoeng.

Gjennomsnittlig
ventetider (dager)
1. tertial
2013
1. tertial 
2014
1. tertial 
2015
1. tertial
2016
1. tertial
2017
Endring
2013-17
Endring
2016-17
Somatikk 75 74 72 63 56 -19 -7
Psykisk helsevern
voksne
55 53 54 47 46 -9 -1
Psykisk helsevern
barn og unge
55 51 50 51 49 -6 -2
Rusbehehandling 67 60 48 37 36 -31 -1
Alle områder 74 73 70 62 56 -18 -6

 

Kritikk mot ventetidstallene

  • Det siste året har det vært rettet kritikk mot ventetidstallene. Det har blitt hevdet at nedgangen i ventetider ikke er reell og at reduksjonen går ut over pasientene som er i et pasientforløp i sykehusene.
  • Helsedirektoratet la 3. mai fram sin rapport om ventetidsregistrering. Deres vurdering er "at ventetiden på nasjonalt nivå samlet sett går ned." Dette baserer de på analyser av de ordinære ventetidmål, mål på pasientforløp og journalgjennomganger.
Til toppen