Tale på ALLEMED-konferansen

Sjekkes mot fremføring.

God morgen,

Det siste året har vist hvor viktig muligheten til fritidsaktiviteter er. Fraværet av fritidsaktiviteter har vært smertefullt for mange barn og unge.

For fritidsaktiviteter er mer enn å sparke ball og spille et instrument.

Det er samhold, glede og mestring.

Det er vennskap og fellesskap.

Når du er del av et lag eller en fast aktivitet er du ikke utenfor. Du er med.

***

Selv drev jeg både med fotball og speider i min oppvekst på Evje. Når jeg tenker tilbake på min egen barndom har jeg mange gode minner fra ulike fritidsaktiviteter.

Jeg husker for eksempel hvordan det var å ta av leggbeskytterne etter fotballkamp. Spesielt om vi hadde vunnet. Du kunne kjenne at hele laget var så stolte at de nesten ikke klarte å holde det inne. Og så satt vi der i garderoben etterpå, og smilte mens vi tok av oss de lange sokkene og leggskinnene, som var tunge av svette.

Jeg fikk noen av mine nærmeste venner gjennom å delta i fritidsaktiviteter.

Å stå utenfor fritidsaktiviteter kan være sårt og ensomt. Derfor er det viktig for meg at alle barn får muligheten til å delta.

***

Siden nedstengingen i mars har jeg vært ekstra bekymret for sårbare barn og unge. Barn og unge skal bære minst mulig av konsekvensene av koronapandemien, samtidig vet jeg at mange barn og unge betaler en høy pris for smittevernstiltakene. Det har i mindre grad vært mulig å gå på fotballtrening eller delta på korpsøving. Og det er flere som har sluttet og som kanskje ikke begynner med fritidsaktiviteten igjen. Det bekymrer meg.

 

***

Vi vet at når unge først faller utenfor i skole og fritidsaktiviteter, er det veldig kort vei til å falle utenfor arbeidslivet og på andre sosiale arenaer. Det gjør det vanskeligere å skulle bygge seg et godt liv når man selv blir voksen. Fattigdom går i arv.

Jeg vil at Norge skal være det beste landet å vokse opp i. Da er det ikke bare snakk om det materielle. Vi skal ta barn på alvor, og også være best når det gjelder omsorg, trygghet og medvirkning.

 

Det er dypt urettferdig at noen barn og unge har færre muligheter enn sine jevnaldrende til å skape et godt liv. Derfor er like muligheter i oppveksten et helt sentralt mål for regjeringen.

 

Det er vårt ansvar å sørge for at disse barna ikke faller utenfor. Vi må bryte spiralen ved å sikre inkludering for alle barn, uansett bakgrunn. Gode og trygge møteplasser for barn og ungdom legger til rette for aktiviteter på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer.

***

 

ALLEMED er en viktig bidragsyter i arbeidet med å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter. Ved hjelp av ALLEMED-verktøyet har det blitt enklere for kommuner og frivillige organisasjoner å skape bevissthet og komme opp med gode ideer til hvordan man kan inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter. Også er det flott å se at dere i 2020 har utvidet samarbeidet til enda flere kommuner.

Jeg synes navnet sier det så bra. ALLEMED. For det er det det handler om. For at alle barn skal ha mulighet til delta på en aktivitet, må flere krefter bidra. Det handler om pappaen eller mammaen som jobber frivillig som trener, de lokale frivillige organisasjonene som tilrettelegger, og det lokale næringslivet som er med på å sponse drakter og baller.

***

I høst lanserte regjeringen en strategi som skal fremme inkludering, deltakelse og styrke mulighetene til barn i lavinntektsfamilier.

Vi har valgt å kalle satsingen en samarbeidsstrategi, fordi vi mener at samarbeid er nøkkelen til å lykkes med dette. Samarbeid gir store gevinster: flere tiltak og aktiviteter for barn og unge, flere ideer, flere løsninger og flere engasjerte. Vi får til mest dersom næringsliv, frivillige organisasjoner og det offentlige jobber sammen. For å inkludere barn og unge må hele nærmiljøet komme sammen.

Kostnadene ved utenforskap er høye, også økonomisk. Dette betyr at samfunnet har mye å tjene på sikre deltakelse og styrke mulighetene til barn og unge som har økt risiko for å falle utenfor. Og ikke minst vil dette bety mye for den enkelte.

 

Barns fritid er i dag i større grad organisert enn tidligere. Å stå utenfor er dermed en større risikofaktor og utfordring nå enn før.

***

Da jeg kom inn i regjering kom jeg med dette kortet (viser frem fritidskortet). Tanken om at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi, er en hjertesak for meg. Jeg er glad for at vi er i gang med å prøve ut fritidskortet. Målet er at flere barn skal bli inkludert og oppleve mestring.

 

Fritidskortet skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for alle barn fra 6 til fylte 18 år. Barna skal selv kunne velge hvilke aktiviteter de ønsker å bruke pengene fra kortet på.

Vi startet utprøvingen med fritidskortordninger i Arendal og Vadsø i 2019, og fra høsten 2020 ble ytterligere 10 kommuner med i prøveprosjektet.

 

I år setter vi av ytterligere 120 millioner kroner til å videreføre og utvide prøveprosjektet med en nasjonal fritidskortordning. Det innebærer at det totalt er satt av 180 millioner kroner til prosjektet i 2021, og gjør at vi kan utvide utprøvingen til enda flere kommuner.

Formålet er å finne ut hvordan en nasjonal fritidskortordning kan innrettes på en treffsikker og effektiv måte som bidrar til økt deltakelse.

Jeg er sikker på at Vadsø kommune kan dele verdifulle erfaringer senere i dag. Nylig leverte regjeringens ungdomspanel for fritidskortet sin rapport med anbefalinger for en nasjonal fritidskortordning. I rapporten har de kommet med mange gode innspill og forslag til hvordan fritidskortet kan bidra til økt deltakelse. I det videre arbeidet med fritidskortet skal vi følge opp disse anbefalingene.

***

Videre er Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge i årets budsjett styrket med nærmere 50 millioner kroner. Ordningen skal bidra til at barn fra sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier kan delta på ferie- og fritidsaktiviteter.

Ordningen utgjør i år rundt 360 millioner kroner, en nær firdobling siden ordningen ble etablert i 2014. Årets styrking vil innebære at enda flere gode ferie- og fritidstiltak kan få tilskudd. Dette er jeg veldig glad for.

 

***

Samarbeidsstrategien inneholder også en rekke andre satsinger for å styrke mulighetene til barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt. Med årets budsjett vil vi siden 2019 ha brukt i overkant av 3,5 milliarder kroner på å øke barnetrygden, og siden 2013 har vi nærmere tredoblet engangsstønaden.

Vi utvider det vellykkede programmet "Familie for første gang" som hjelper dem som venter sitt første barn og er ekstra sårbare, og utvider ordningen med foreldregradert betaling i SFO slik at ordningen nå omfatter 1.-4. trinn. Vi styrker bostøtten og ungdomsinnsatsen for å få flere unge i utdanning og arbeid. Bare for å nevne noe.

Og vi skal gjøre enda mer.

 

***

Alle barn i Norge skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid. Alle barn er verdifulle.

Jeg vil takke alle de frivillige og andre som står på for at barna våre skal ha et bedre nærmiljø å vokse opp i.

Uansett hvor mye penger foreldre har skal barn kunne oppleve det samme. Enten om det er å være med i bursdag, dra på klassetur eller delta på en fritidsaktivitet som korps, fotball eller ski.

Takk for meg og god digital konferanse!