Tale på Barneombudets dag

Sjekkes mot framføring

Kjære barneombud, kjære alle sammen,

Takk for invitasjonen. Veldig glad for at jeg fikk til å være her, når barneombudet setter vold mot barn på dagsordenen.

Den viktigste testen på et godt og bærekraftig velferdssamfunn er evnen vår til å ta vare på de mest sårbare blant oss. Et samfunn er aldri bedre enn hvordan vi behandler dem som trenger oss aller mest.

Anne Lindboe, du skrev at "vold og overgrep mot barn og unge er en av våre store samfunnsutfordringer, at det er et betydelig, men undervurdert folkehelseproblem".

At "det er ødeleggende for det enkelte utsatte barn, og etterlater barn i stor fare for å utvikle fysisk og psykisk uhelse".

At "mange barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep, forteller om utenforskap og læringstap".

Du sier også at "det trenger ikke bli sånn. Mange vil klare seg godt, særlig hvis de får god hjelp. Det forutsetter at vi finner dem, at krenkelsene tar slutt og at de får bearbeidet traumene på en hensiktsmessig måte".

Takk alle dere i barneombudet for at dere er årvåkne og utålmodige på barnas vegne. En av mine virkelig store oppgaver som barneminister er arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn. Det er en stor oppgave for meg å lede regjeringens arbeid på dette feltet. Dette ansvaret tar jeg på dypeste alvor. Jeg skal sammen med mine kollegaer på helse-, kunnskap- og justisfeltet til jevnlige møter og diskusjoner om dette, for å sikre fremgang i arbeidet.

Dere legger frem to rapporter som beskriver alvorlige krenkelser mot barn. Det er vondt å vite at tusenvis av barn er utsatt for vold av sine nærmeste. Hos dem hvor de skal være tryggest. Det er vondt å lese om ungdommer som krenkes av jevnaldrende.

Det er også vondt å lese om et offentlig hjelpeapparat som ikke klarer å avdekke og følge opp barna på en ordentlig måte.

Det skal ikke være sånn at de som skal hjelpe barn, snakker med og stoler heller på foreldrene – enn på barna. Det er også bekymringsfullt å høre at så mange barn ikke har en klar oppfatning av at det de opplever er vold eller krenkelser.

Dokumentasjonen som legges frem i dag, er et viktig bidrag til vårt videre arbeid mot vold mot barn.

Jeg vil berømme barneombudet for at dere gjør barnet til hovedpersonen i sitt liv, og spør dem direkte om deres opplevelser. Jeg vil også takke ekspertene som har hatt mot til å dele egne erfaringer. Jeg har hørt at noen også er i salen i dag.

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep er et viktig verktøy, og går med full styrke: 

  1. etterforskningen av vold og overgrep mot barn er styrket,
  2. kapasitet og kompetanse i barnehusene er økt,
  3. behandlingstilbudene er utvidet og forbedret. Arbeidet med en helhetlig kompetansestrategi for hele voldsfeltet er satt i gang og vi er i gang med en strategi mot nettrelaterte overgrep.

I april lanserer vi opplæringspillet "SNAKKE", som skal gjøre voksne i stand til å ta de vanskelige samtalene med barn, og dermed avdekke vold tidligere. Målgruppen er mange av dem som nevnes i rapporten som presenteres i dag. Det er voksne som daglig har kontakt med barn og unge gjennom jobb, blant annet ansatte i barnehager og skoler, barnevernet og  helsestasjoner. Dette er et viktig forebyggende tiltak, og et resultat av langsiktig og målrettet arbeid.

Takk for rapportene og for anbefalinger. Jeg tar disse med meg i det videre arbeidet. Jeg kan forsikre dere om at dette er et arbeid som skal få stor oppmerksomhet fremover.

Til toppen