Tale på frokostmøte om elektrifisering av norskekysten, Arendalsuka

Fiskeri og havbruk er en viktig del av det grønne skiftet

                                                                                               Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen,

Som statssekretær for fiskeriministeren, så vil jeg starte med å si at jeg er stolt over å jobbe for en næring som i seg selv bidrar til det grønne skiftet.

Vi vet at sjømat har lavt karbonavtrykk og energibruk, når vi sammenlikner med andre animalske proteinkilder.

Samtidig blir vi stadig flere mennesker her på kloden og vi vil trenge mer mat.

  • Norsk sjømat er sunn og næringsrik, produsert på en bærekraftig måte.
  • Norsk sjømat er ettertraktet og anerkjent verden over for sin gode kvalitet.

***

Den norske sjømatnæringen utgjør fortsatt en relativt liten andel av BNP. Men veldig få næringer kan vise til den utviklingen i verdiskaping og produktivitet som sjømatnæringen har hatt de siste tiårene.

Rundt omkring i verden er det 34 millioner mennesker som spiser norsk fisk til middag. Hver dag!

Det gjør oss til verdens nest største eksportør av sjømat, etter Kina. Det er slett ikke verst, når vi sammenligner størrelse og folketall.

***

Vi har et godt utgangspunkt, men det er likevel potensial for å gjøre sjømat enda mer miljøvennlig.

Vi står foran et grønt skifte i alle deler av norsk økonomi.
Ingen kan være gratispassasjer. Fiskeflåten må ta sin del av det grønne skiftet. Det kan være:

  • å få et driftsmønster som er mer energieffektivt og å skifte ut flåten på sikt med mer miljøvennlige fartøy
  • å ha en flåtekapasitet som er tilpasset kvotegrunnlaget
  • å bruke mer av restråstoffet fra ressursene som allerede høstes
  • unngå marin forsøpling
  • Og, kanskje det viktigste for å produsere nok sjømat: satse mer på fremtidsrettet havbruk.

Dette er alle områder regjeringen er opptatt av.

Jeg skal fokusere mest på energieffektiv drift, som er hovedtema her i dag.

Det er klart at det er næringa selv som skal lede an og finne sine løsninger.

Men vi politikere skal legge til rette med gode rammevilkår og bevilgninger til forskning, innovasjon og utvikling.

I årets budsjett har regjeringa blant annet 

  • igjen økt bevillingene til ENOVA. Det kan bidra til nye teknologiske løsninger og infrastruktur for utslippsfri drivstoff.
  • regjeringen har styrket miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge ytterligere,
  • og så jobber regjeringen med å opprette et nytt investeringsselskap, Fornybar AS, med formål om å bidra til reduserte klimagassutslipp.

***

På det maritime området er miljøvennlig skipsfart et av hovedmålene til regjeringen, det gjelder også fiskefartøy.

Langsiktig satsing gjort oss til en verdensleder i bruk av flytende naturgass (LNG), batteri og ikke minst EL- og hybridsystemer.

Shippingbransjen har ledet an. Nå ser vi at fiskeflåten er i ferd med å komme etter. Jeg ser derfor frem til å få mulighetsstudien som er gjort på elektrifisering av kystfiskeflåten presentert her i dag.

Når det gjelder driftsmønster, så ligger det noen klare begrensninger i hva for eksempel kystflåten kan gjøre. De må fiske kystnært og kan ikke velge fritt hvor fisken skal landes.

Likevel må alle tenke på hvordan de kan drive mer energieffektivt.

El-sjarken Karoline, og det syv års lange samarbeidet mellom Selfa, Sintef og Siemens, er et eksempel på innovasjon som tar kystflåten i en mer miljøvennlig retning.

Å få til en så miljøvennlig fiskeoperasjon og drivstoffkostnader som er redusert med 60–70 prosent - det er mektig imponerende!

Jeg fikk selv gleden av å sitte på med el-sjarken i januar i år, og jeg gleder meg til å høre på skipper Bent Gabrielsen etterpå. 

***

Fiskeflåten har over flere år allerede benyttet seg av Nox-fondet. Fra 2008 til 2016 stod fiskeri- og fangstnæringen for 7 prosent av de rapporterte NOx-utslippene fra norsk næringsliv.

I den samme perioden mottok fiskerinæringen om lag 12 prosent av midlene til utslippsreduserende tiltak.
Dette er bra, men jeg tror vi kan våge å være enda mer offensiv i søknadene til å investere for å få reduserte utslipp!

Vi ser at NOx-avtalene har bidratt vesentlig til lav- og nullutslippsteknologi som LNG og elektrisk drift.

En ny NOx-avtale ble inngått i slutten av mai mellom staten og 15 næringsorganisasjoner. Målet er at næringslivet skal redusere sine årlige NOx-utslipp med 16.000 tonn fram mot 2025.

***

Vi må heller ikke glemme mulighetene for å søke om midler fra Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge.

I 2016 ga Innovasjon Norge tilsagn om 130 millioner kroner fra denne ordningen til fiske og oppdrett.

Og så har vi en stor satsing under Enova på utvikling av landstrøm til skip i havn, og prosjektering og bygging av klima- og miljøvennlige skip og ferger.

Det vil gi bedre havneinfrastruktur også for fiskebåter på batteri eller de som har hybridløsninger med hjelpebatteri.

Et av prosjektene som har fått støtte fra Enova er verdens første elektriske arbeidsbåt til bruk i oppdrettsanlegg, Salmars «ELfrida», som ble sjøsatt på Frøya tidligere i år. Jeg vet at framdriftsmaskineriet er levert av dere i Siemens.

Vi følger spent med på dette pilotprosjektet. Flere og flere oppdrettsanlegg går nå fra støyende dieselforbruk til strømforsyning fra land.

En elhybrid plug-in oppdrettsbåt som kan lade fra landstrømanlegg på fôrflåtene er noe helt nytt!

Vi trenger innovative bedrifter som dere, som ser mulighetene og har evnen til å utvikle seg og å ta i bruk ny kunnskap.

Energieffektivitet er et område der det er stor overføringsverdi mellom utvikling innenfor havbruk og fiske.

***

Gjennom mulighetsstudien og i diskusjonen vi skal ha, vil det helt sikkert komme opp områder der det er ønske om endrede rammebetingelser eller støtte.

Det er nyttig å få innspill fra bransjen og de skal vi vurdere nærmere.  

Flere ting er allerede besluttet.

Nærings- og fiskeridepartementet holder på med å opprette et partssammensatt utvalg som skal se på klimatiltak i fiskeflåten.

Utvalget skal vurdere økt CO2-avgift på mineralolje, naturgass og LPG levert til fiske og fangst.

Utvalget skal også vurdere andre klimatiltak som kan utløse utslippsreduksjoner i fiskerinæringen.

***

Jeg tror det er en gulrot for en fisker å kunne si at «fisken er ikke bare fiska i det klareste vannet», men også på «det mest miljøvennlige viset»!

Tusen takk til arrangørene for å sette dette høyst aktuelle temaet på dagsorden. Og jeg ser frem til å få presentert og diskutert mulighetene for elektrifisering av kystfiskeflåten og en grønnere sjømatnæring.

Takk for oppmerksomheten!

***