Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tale ved årsmøtet i NTO

Kulturminister Widveys tale ved årsmøtet i Norsk Teater- og Orkesterforening, holdt 15. juni 2015.

Kjære kulturfolk! Takk for sist, det er en fin anledning å være her.

Da Rikskonsertene gikk inn som nytt medlem i NTO tidligere i år, ble de innlemmet i et sterkt fellesskap.

Norsk teater- og orkesterforening har i over 50 år vært en markant stemme for norsk scenekunst- og musikkliv.

Like lenge har dere vært en viktig rådgiver for departement og myndigheter.

Fra Kautokeino i nord, til Kristiansand i sør representerer dere alle - store som små – vårt mangfoldige norske kulturliv.

Dere dekker et bredt spekter av ulike kulturelle uttrykk:

Fra det tradisjonelle og kjente, til det smale og eksperimentelle.

Fra samisk og tegnspråk, til verdensspråk.

Fra bokmål og nynorsk, til alle dialekter du kan tenke deg.

Fra det musiske, til det verbale, det koreografiske og det visuelle.

Dere gir oss store opplevelser - og det skal dere fortsette å gjøre i fremtiden.

---

De fleste her har opplevd økonomisk medgang og motgang.

Dere har opplevd kunstneriske oppturer og nedturer.

Og nå står dere midt i store økonomiske utfordringer. Pensjonsutgiftene øker, og det har stått på dagsorden i mange år.

Dette er krevende for dere -  både kunstnerisk, administrativt og personalpolitisk.  En ting er imidlertid sikkert:

Man kan ikke bevilge seg bort fra problemene.

Regjeringen vil fortsette å gi tilskudd til kunstnerisk produksjon, men tar ikke ansvar for eskalerende administrative kostnader og pensjonsutgifter.

Institusjonene må derfor utvise lederskap og selv finne løsninger på de økonomiske utfordringene.

Jeg registrerer at dere ennå ikke har kommet til enighet med arbeidstakerne om en ny pensjonsavtale, men det er viktig at dialogen fortsetter.

Jeg har tillit til at dere gjør alt dere kan for å sikre en bærekraftig fremtid. Men jeg skjønner at dere ikke kan gjøre det alene.

Sagt med et engelsk ordtak: It takes two to tango.

Med andre ord må også kunstnerne komme dere som arbeidsgivere i møte.

NRK er et glitrende eksempel. De klarte nylig å løse lignende problemer, og er åpne for å gi råd om det til andre.

---

Talentutvikling er ikke nytt for dere som sitter her – mange av dere gjør dette for egen maskin, innenfor institusjonens rammer.

I dag har jeg vært på lanseringen av et nytt og storslått talentprosjekt i regi av NTOs største medlemsinstitusjon; Den Norske Opera & Ballett.

Og her er regjeringens satsning Talent Norge en sentral bidragsyter:

I år og tre år framover gir de Nasjonalballetten 1,5 mill. kroner til etablering av et eget ungdomskompani med egen ballettmester.

Kompaniet vil samle ti av de beste unge klassiske talentene fra Norge og utlandet under Operaens tak.

De vil både danse i Nasjonalballettens forestillinger, men også utvikle et selvstendig repertoar og reise på turneer.

Internasjonalt snakkes det stadig om brain drain. De beste hodene forlater hjemlandet for bedre arbeidsforhold andre steder.

Slik har det også til dels vært innen den klassiske dansen i Norge.  Mange av de største talentene reiser utenlands for å få nok faglig utfordring, og for å trene og opptre med de beste.

Det nye ungdomskompaniet vil gjøre det attraktivt for de norske dansetalentene å bli værende i Norge. Og Norge vil styrke sin posisjon på det internasjonale dansekartet.

Nasjonalballettens ungdomskompani er ikke bare kunstnerisk interessant. Finansieringsmodellen er også til inspirasjon. 

Med seg på laget har de fått Sparebankstiftelsen DNB, skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse og Statkraft. Alle bidrar med betydelig beløp.

Dette prosjektet er altså et godt eksempel på det regjeringen ønsker å oppnå:

Økt privat engasjement – både i form av penger og bedre samarbeid mellom kulturlivet og næringslivet.

--

Men talentutvikling trenger ikke alltid handle om unge klassiske musikk- eller dansetalenter.

Da Regjeringen satte av 30 millioner til nysatsingen Talent Norge, ble jeg overrasket over at ikke flere av dere grep sjansen. Men kanskje dere sitter hjemme og planlegger? Jeg hadde forventet et rush av prosjektideer, men ser at mange av dere fortsatt sitter på gjerdet. Hvorfor?

Er det noen gode teaterprosjekter på gang?

Eller hva med et talentutviklingsprosjekt for kulturledere?

Pengene ligger der, bare fantasien setter grenser.

Talent Norge er helt avhengig av å få solide innspill og satsingsforslag fra feltet selv.

Gjerne der flere går sammen på tvers av kultur og kunnskap, frivillighet og næring.

Fokuset ligger på å støtte og styrke gode miljøer, ikke enkeltkunstnere.

Men at det kommer enkeltkunstnere til gode, er sikkert.

Målet er å etablere eller styrke ulike typer talentklynger - miljøer hvor de mest lovende og ambisiøse kan realisere sitt maksimale kunstneriske potensiale.

Talent Norge AS er et selvstendig selskap med staten som minoritetsaksjonær. Det betyr at regjeringen holder armlengdes avstand til strategi og valg av satsingsprosjekter.

Talent Norge er likevel et hjertebarn som jeg vil fortsette å satse på.

Det er en fleksibel, organisk struktur som gir rom for mange ulike talentprosjekter – små og store. Derfor oppfordrer jeg dere til å tenke utradisjonelt og komme opp med gode prosjektideer. Dere som organisasjon kan stimulere til samarbeid på tvers.

Bordet er dekket – forsyn dere!

---

Som kulturminister er det mitt ansvar å legge rammer dere kan jobbe ut ifra.  Det er deres ansvar å fylle rammene – eller husene og scenene - med innhold.

I tillegg er det rom for andre aktører.

Det kan være frivilligheten eller næringslivet som ønsker å bidra.

Det kan være private stiftelser, fond eller legater.

Eller det kan være andre kulturinstitusjoner som vil samarbeide.

De offentlige tilskuddene skal fortsatt være ryggraden i det institusjonelle kulturlivet.

Men de skal ikke bære vekten alene.

I tråd med regjeringsplattformen innførte vi i fjor en ny gaveforsterkningsordning for museer.

Den har skapt stort engasjement, og den har styrket museumssektoren ved å føre mer privat kapital inn i kulturlivet. For 2015 har vi hevet rammen fra 10 til 30 mill. kroner, og ordningen omfatter i dag mange flere museer og formål. 

Vi tror at det også er et stort potensial for å overføre denne modellen til andre områder av kultursektoren. Jeg kommer derfor til å jobbe for å utvide ordningen slik at også scenekunst- og musikkfeltet blir inkludert.

I den forbindelse kan det nevnes at flere andre institusjoner i NTO har god erfaring med å hente inn privat kapital.

Blant dem er Bergen Filharmoniske Orkester. De har fått gaver og private bidrag fra en rekke stiftelser, selskaper og fond.

Nationaltheatreter også på vei inn i et innovativt kulturnæringspartnerskap.

Gjennom stiftelsene InterNational og Sat Sapienti går de nye veier i å styrke sin internasjonale kunstneriske satsing.

Som det ble nevnt her i sted, er dette en ny trend i Norge.

Jeg var nylig på en spennende reise i USA, rett før 17. mai, og besøkte mange museer som er bygget på innhenting av privat kapital.

Det var motiverende og lærerikt å se hvordan det styrker institusjonene. Spesielt spennende var det å se hvordan de dyrker formidling, kontakt med publikum og det å knytte til seg gode ambassadører for sine museer.

Jeg har også hatt møter med stiftelser i Norge, og de sitter på mange milliarder kroner til sammen.

Jeg er klar over at dette er en ny tenkning i Norge, men stiftelsene er interessert, og da er det bare å ta kontakt og bygge nettverk. De venter bare på de gode prosjektene.

---

For regjeringen er det viktig å bygge opp sterke regioner - ikke minst på kulturfeltet.

Alle dere som sitter her i salen viser at kulturlivet blomstrer i hele landet.

Vi er enige i at kunst og kultur er viktig. Det har verdi i seg selv, det har verdi for den enkelte og verdi for samfunnet.

Men vi er ikke alltid enige om hvordan kunstlivet skal organiseres – eller finansieres.

Av den grunn er dere viktige sparringpartnere for oss.

Dere har faglig kompetanse og praktiske erfaringer som vi gjerne lytter til.

Høringsuttalelsen om kunstnerøkonomi og innspill til statsbudsjettet for 2016 er viktige bidrag.

Regjeringen vil legge til rette for at dere kan fortsette å gi oss store opplevelser fremover.

Dere underholder og gleder oss. Utfordrer og provoserer.

Får oss til å tenke nytt.

Det vil jeg takke dere for, og det skal dere fortsette med.

Jeg ser frem til fortsatt gode diskusjoner og samarbeid med dere i tiden som kommer.

Godt årsmøte, og lykke til med deres viktige arbeid.

Til toppen