Tale ved Frivillighet Norges styrekonferanse

Kulturminister Thorhild Widveys tale ved Frivillighet Norges styrekonferanse, holdt 6. juni 2015

Kjære alle sammen:

Jeg er opptatt av det gode samfunnet.

Byggesteinene i det gode samfunnet er du og jeg.

Når vi jobber sammen og løfter i lag, skaper vi gode relasjoner, og gode samfunn.

Det er det frivilligheten bygger på.

Frivilligheten er ikke et supplement til velferdsstaten. Den er velferdsstatens mor.

Frivillige organisasjoner har i hundrevis av år satt viktige temaer på dagsorden, løst konkrete oppgaver, og gitt stemme til de som ikke blir hørt.

Det må dere fortsette med. Og vi skal støtte dere i det arbeidet.

--

Frivilligheten springer ut fra levd liv.

Den springer ut fra sykdom, fattigdom og urettferdighet.

Og den springer ut fra livskraft, samfunnsengasjement og glede! 

Og like forskjellige som grunnlaget for frivilligheten, er dere som sitter her i dag:

Fra små og store lag, stiftelser, frivillighetssentraler og foreninger over hele landet.

Dere har tatt på dere viktige roller i å lede deres organisasjoner opp og frem.

Frivilligheten lever av tillit. Dere som sitter her har blitt vist tillit. Og med tillit følger ansvar.

Regjeringen blander seg ikke inn i den interne styringen av frivillige organisasjoner.

Men dessverre finnes det eksempler på at ting kan gå galt, slik at tilliten blir brutt.

Derfor støtter vi Frivillighet Norge og denne konferansen som setter styrekompetanse på dagsorden. 

I frivilligheten er det mye ”hjerte”. Men i styrearbeid trenger man både hjerte og hode!

Mange av dere som sitter her i salen har lang erfaring fra styrearbeid.

Andre er nye i ”gamet”.

Satellittregnskapet for ideelle og frivillige organisasjonerble lagt fram i desember 2014.

Det viser for første gang hvordan frivillige organisasjoner finansierer sin virksomhet.

Det har vært en kraftig økning i offentlig finansiering de siste 15 årene.

Omtrent 43 prosent av driftsinntektene i frivilligheten kommer nå fra det offentlige.

Støtten kommer i ulike former – blant annet:

 • Begrensninger i skatteplikt og arbeidsgiveravgift
 • Momskompensasjon
 • Frifond- og grasrotordningen

Ellers kommer 38 prosent av inntektene fra gaver og innsamlinger – og 18 prosent fra næringslivet.

Uansett hvor midlene kommer fra: Mer penger krever bedre økonomistyring.

Og det har styrene ansvar for.

Her er vi ved sakens kjerne: Hver enkelt i styret trenger ikke kunne alt. Men samlet sett må styret kunne ganske mye:

Drift, økonomi og lovverk. 

Strategiarbeid.

Regnskap og rapportering.

Pensjon. Personalsaker.

Mediahåndtering og markedsføring.

Styret må kunne stake ut retning og skape begeistring.

Og styret må tørre å føre kontroll, og håndtere konflikter.

Det er ikke bare viktig hvordan styret jobber.

Like viktig er det hvordan styrer oppnevnes eller settes sammen.

Så hva kjennetegner et bra styre, og en god styrekultur? 

 • Mennesker med ulik kompetanse og bakgrunn
 • En miks av folk fra organisasjonen, og folk utenfra
 • Jevnlig utskifting

Ifølge forskning på frivillig sektor fører disse trekkene til at en organisasjon oppfattes som åpen og inkluderende.

Den vil ha kontakter i flere miljøer, og dermed økt tilgang på ressurser.

Den vil ha større nettverk å rekruttere fra, både vanlige medlemmer og styremedlemmer.

Ved å velge en slik modell kan organisasjonen bli mer innovativ, og utvikle flere - og bedre - aktiviteter.

Styrearbeid ikke bare et ansvar eller en byrde.

Det er også en glede og et privilegium.

Fordelen for den enkelte er mange:

Man samler organisasjons- og ledererfaring. Man bygger nettverk, og man får innsikt i viktige samfunnsspørsmål.

Regjeringens frivillighetserklæring ble lansert denne uken.

Den anerkjenner verdien av frivillighet – for den som er frivillig, for den som mottar resultatet av frivillig innsats, og for samfunnet som helhet.

Frivillighetserklæringen er klar på dere bidrar til:

 • Deltakelse
 • Formell og uformell læring
 • Og demokratibygging

For dere som har verv i en frivillig organisasjon er kanskje det viktigste at regjeringen går inn for forenkling.

Vi vil blant annet:

 • Tilpasse tilskuddsordninger til frivillighetens egenart
 • Lytte til dere når nye tilskudd skal utvikles, og eksisterende ordninger skal endres.
 • Tilpasse søknads- og rapporteringsfrister - og utbetalinger til virksomheten i frivillige organisasjoner.
 • Tilpasse krav til rapportering og kontroll til tilskuddenes størrelse

Hovedpoenget er altså at vi lytter til dere og deres behov.

Og vi vil bidra til at dere bruker mindre tid på papirarbeid, og mer tid på det dere er engasjert i.

Derfor er jeg glad for at Frivillighet Norge har lagt opp til denne konferansen.

Her kan alle organisasjoner - uansett om dere er små eller store - få faglig påfyll.

Målet er en sterk, uavhengig og kompetent frivillig sektor.

--

Frivillighet Norges ”Prinsipper for godt styresett” er et viktig signal om at frivilligheten har høye ambisjoner for fremtiden. 

De setter fokus på inntektskapende arbeid og god økonomiforvaltning.

De trekker også fram samarbeid og inkluderende organisasjonskultur som essensielle i godt styrearbeid.

Nå gjenstår det at prinsippene følges opp i praksis.

Læringen ligger ikke bare i dagens konferanseprogram.

Med så mange ulike organisasjoner i salen har dere en unik sjanse til å lære av hverandre.

Og med økt kompetanse i ryggsekken, vil dere styrke organisasjonenes viktige arbeid.

Takk for den innsatsen dere gjør for det gode samfunnet!

Bruk dagen godt.

Til toppen