Tale ved lansering av nasjonal fosterhjemsdugnad i tros- og livssynssamfunnene

Sjekkes mot fremføring.

Hei og hjertelig velkommen alle sammen!

Jeg er glad for å kunne ønske velkommen til åpningen av en Nasjonal dugnad for fosterhjemsrekruttering. Jeg er også glad for å se noen av dere fysisk til stede i dag. Jeg vet at det også sitter flere hjemme og følger med på dette møtet.

Husker dere filmen om gutten som sitter med tom matboks i klassen? Filmen er en del av Bufdirs fosterhjemskampanje, og dere skal få se den på nytt litt senere i dag. Den filmen mener jeg rører noe i alle som ser den, samtidig som den gir håp. De rundt deler og fyller opp matboksen. Løsninger er ofte nærmere enn dere tror, som det sies i den.

Andreas Stabæk, som selv har vært fosterbarn og som er her i dag, forteller at han kjenner klumpen i halsen hver gang han ser den filmen. Den viser hvor viktig det er at vi ser hverandre, og hjelper der vi kan.

Tros- og livssynssamfunnene har vært viktige bidragsytere til det norske velferdssamfunnet, lenge før velferdsstaten eksisterte. Det er en av grunnene til at jeg nå tar kontakt med dere i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner (STL). Jeg vil be dere om å bli med meg på dugnaden, med et håp om å kunne rekruttere noen av dere til å bli fosterhjemsambassadører.

Med samfunnsengasjement dere har tror jeg dere er perfekte allierte i denne dugnaden. Vi trenger å gi de sårbare barna trygge hjem. Jeg håper derfor dere tar utfordringen.

Å bo hjemme er dessverre ikke trygt for alle. I dag bor 11 000 barn og unge i fosterhjem. Hvert år trenger vi 1000 nye fosterhjem i Norge. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

Alle barn fortjener trygghet og stabile familieforhold. Det er behov for flere fosterhjem som kan gi barn og unge en trygg oppvekst. Det alle fosterhjem har til felles, er at de har voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna. Men vi er avhengig av fosterhjem som er like mangfoldige som barna de skal ta imot. Derfor er det så viktig å rekruttere fra ulike miljøer.

I mange tilfeller finner barnevernet et nytt hjem i barnets slekt eller nettverk. Andre ganger må vi lete utenfor slekt og nettverk. Da er det viktig å nå så mange potensielle fosterforeldre som mulig med informasjon om behovet for fosterhjem. Det øker mulighetene for at vi finner det rette fosterhjemmet for hvert enkelt barn.

Derfor har regjeringen lagt opp til en strategi som skal støtte opp under dette målet. Strategien skal beskrive tiltak innenfor fem områder

Tilbudet til barn som trenger tiltak utenfor hjemmet, skal videreutvikles, slik at de barna som ikke kan bo hjemme, skal få et godt tilpasset sted å vokse opp.

Vi skal målrette arbeidet med å rekruttere fosterhjem mer, slik at det gir en god og stabil omsorgssituasjon for barnet. Som for eksempel gjennom fosterhjem i familie og nære nettverk.

Vi vil gjøre rammene for å være fosterhjem mer forutsigbare, slik at det blir lettere for både kommunene og fosterhjemmene å vite hvilke vilkår som gjelder.

Kravene og forventningene til oppfølging av fosterhjem skal bli tydeligere, slik at praksisen i kommunene blir mer lik.

Vi skal legge bedre til rette for at kommunene kan drive godt fosterhjemsarbeid. Målet er at kommunene skal bli bedre rustet til å rekruttere egne fosterhjem og gi barn og fosterforeldre den støtten de trenger.

For å kunne nå fram til barn og foreldre som har behov for hjelp er barnevernet avhengig av å ha samfunnets tillit og et godt omdømme. Godt barnevernsarbeid krever trygge og kompetente medarbeidere som arbeider i barnevernstjenester med stabil bemanning.

Befolkningens tillit til barnevernet og troen på at arbeidet er til barnas beste, er også avgjørende for at befolkningen vil gjøre en innsats som støttekontakter, besøkshjem, og ikke minst fosterhjem.

Jeg håper derfor at dere ønsker å samarbeide med BFD, Bufdir og Bufetat for å synliggjøre behovet for fosterhjem, og få enda flere til å vurdere om det å bli fosterhjem kan være noe for dem.

De utsatte barna trenger og fortjener en nasjonal innsats for sikre hver enkelt et trygt hjem for nettopp dem!