Talte for samarbeid mellom EU og Europarådet

Av Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet deltok nylig på en offentlig høring om grunnleggende rettigheter, demokrati og rettssikkerhet i EU i Europaparlamentets komité for sivile rettigheter, justis- og innenrikssaker.

Thorbjørn Jagland advarte mot duplisering av eksisterende mekanismer under en offentlig høring i Europaparlamentet 5. november. Foto: European Union 2013

Generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet deltok nylig på en offentlig høring om grunnleggende rettigheter, demokrati og rettssikkerhet i EU i Europaparlamentets komité for sivile rettigheter, justis- og innenrikssaker.

Europaparlamentets komité for sivile rettigheter, justis og innenrikssaker (LIBE) arrangerte 5. november en offentlig høring om grunnleggende rettigheter, demokrati og rettssikkerhet i EU. Formålet med høringen var å bidra til den pågående dialogen om mekanismer og metoder for å ivareta grunnleggende rettigheter, demokrati og rettssikkerhet i Europa.

Høringen var delt i to hoveddeler. Den første delen tok for seg dagens situasjon og mulige løsninger for å styrke respekten for og beskyttelsen og promoteringen av grunnleggende rettigheter i EU. Den andre delen tok for seg hvilke mekanismer som egner seg for å beskytte de grunnleggende verdiene i EU og hvorfor det er behov for slike mekanismer. Generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet var invitert for å innlede høringen.

Eksisterende mekanismer
Jagland innledet høringen med å minne om de eksisterende mekanismene etablert av Europarådet gjennom Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Han understreket at de spesialiserte organene som overvåker og sørger for at medlemslandene overholder sine forpliktelser som gitt i menneskerettskonvensjonen, er politisk uavhengige.

Jagland vedgikk imidlertid at det er rom for forbedring, og at arbeidet i de ulike overvåkingsmekanismene kan samordnes bedre. For å bidra til dette fortalte Jagland at han på bestilling fra Europarådets ministerkomité skal lage en landrapport for hvert enkelt av Europarådets medlemsland.   

EU en viktig partner for Europarådet
Jagland fremhevet EU som en viktig partner for å sikre samsvar mellom Europarådets og EUs mekanismer for ivaretagelse av grunnleggende rettigheter, demokrati og rettssikkerhet. Han advarte imidlertid mot duplisering av mekanismene.

– Utviklingen av nye mekanismer kan potensielt svekke eksisterende mekanismer. Derfor er det viktig at EU tar Europarådet og Den europeiske menneskerettsdomstolen i betraktning når det nye initiativet utarbeides, sa han.  

Jagland etterspurte også større engasjement fra EUs side i Europarådets eksisterende mekanismer.

Beskyttelse av personvern
Jagland fortalte at Europarådet arbeider med å revidere konvensjonen om beskyttelse av personvern i forbindelse med elektronisk behandling av personopplysninger, og påpekte at denne dekker hele det europeiske kontinentet.

– Samarbeid mellom EU og Europarådet er nødvendig for å skape et pan-europeisk system som ikke bare dekker EUs medlemsland, men alle Europas innbyggere, sa han.