Tar ansvar der andre sviktet

Dagsavisen 27. mars

I Dagsavisens leder 25.mars er det en rekke påstander om avtalen med Nederland om fengselsplasser som i beste fall bygger på uvitenhet, skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen i et innlegg i samme avis.

Jeg reagerer på at Dagsavisen i sin tekst ser ut til å forutsette at det er nederlandsk straffegjennomføringslov som gjelder.  Dette er norske fanger, og de er underlagt norsk kriminalomsorg og norsk lov.  Når avisen ikke har fått med seg dette grunnleggende utgangspunktet, er det ikke rart det går galt i de følgende argumentene.

Dagsavisen betegner prosessen «klanderverdig». Prosessen rundt avtalen med Nederland har vært helt ordinær. Avtalen vil først tre i kraft etter at de nødvendige lovendringer er vedtatt og Stortinget har samtykket i inngåelse av avtalen. Det er et grunnleggende prinsipp i internasjonal folkerett at en stat ikke er rettslig bundet av en folkerettslig avtale før den er ratifisert og har trådt i kraft. Signering av en folkerettslig avtale innebærer normalt ikke at den er rettslig bindende, men er et uttrykk for at staten vil ta avtalen videre til sin nasjonalforsamling. I høringen har det kommet inn mange innspill som er relevante også for vurdering av avtalen med Nederland. Disse vil bli behandlet i en proposisjon med forslag til lovendring og samtykke til inngåelse av avtalen med Nederland som legges frem for Stortinget.Dagsavisen viser til Legeforeningens skepsis. Norge vil ha et grunnleggende ansvar for at innsatte som soner i Nederland får et tilsvarende helsetilbud som om de gjennomførte straffen i Norge. Statens helsetilsyn kan føre tilsyn med at kriminalomsorgen overholder dette. Innsatte kan klage til norske myndigheter.

 

Norge skal kjøpe de daglige helsetjenestene i fengselet fra Nederland. Det norske Helsedirektoratet har vært på befaring og har funnet helsetilbudet tilfredsstillende. Fengselet har en godt bemannet helseavdeling. Det vil være tilgang på lege, sykepleiere og psykolog daglig. Psykiater kan tilkalles ved behov. Personer som er under behandling i den norske spesialisthelsetjenesten skal ikke overføres til Nederland.

 

Når det gjelder de språklige utfordringene som Dagsavisene påpeker: Språkutfordringene er ikke mindre i norske fengsler. I Nederland er det avtalt bruk av tolk og oversettelsestjenester der det er behov for det.

 

Avisen har åpenbart ikke fått med seg at regjeringen også jobber med å øke soningskapasiteten i Norge. I 2014 ble kapasiteten ved Oslo fengsel økt med 20 plasser, i tillegg til at vi fikk 50 flere soningsplasser gjennom bruk av dublering. I 2015 ble det bevilget 81 millioner kroner til etablering av 41 nye lukkede fengselsplasser. I tillegg ble det bevilget 20 mill. kroner til en egen ungdomsenhet med inntil 4 plasser. Justis- og beredskapsdepartementet fremla før jul en melding til Stortinget med en utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen. I meldingen informeres det om kapasitetssituasjonen og mulige løsninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet. Samtidig er det i gang en konseptvalgutredning for straffegjennomføringskapasiteten på Østlandet.

Vi reduserer soningskøen på norsk jord men ser at det er behov for å håndtere det umiddelbare behovet. Økt behov for varetektkapasitet og et stort vedlikeholdsetterslep krever økt fengselskapasitet. Det tar flere år å opprette nye permanente fengselsplasser. En avtale med Nederland vil gi oss 242 nye fengselsplasser på kort tid.

Dagsavisens mener løsningen er en «ansvarsfraskrivelse.» Ansvarsfraskrivelsen innen norsk kriminalomsorg skjedde under de rødgrønne – nå har regjeringen tatt ansvaret og funnet en god løsning.