Tar nye grep for å dempe ledighetsøkningen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår 1000 nye tiltaksplasser slik at det skal bli lettere for arbeidsledige å komme i jobb. Videre foreslår regjeringen ytterligere endringer i dagpengeregelverket som gjør det enklere å kombinere arbeidsledighetstrygd og utdanning.

Disse kommer i tillegg til de endringene i dagpengeregelverket som regjeringen har lagt frem i løpet av våren 2016, og skal bidra til at folk som mister jobben, ikke møter hindre for å omstille seg til nye jobber. 

– Regjeringen vil også utvide perioden permitterte kan få dagpenger for at bedrifter skal få mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

1 000 tiltaksplasser

I revidert nasjonalbudsjett gjennomgår regjeringen den økonomiske situasjonen og foreslår flere tiltak for  å begrense økningen i ledigheten. I lys av den svakere økonomiske utviklingen øker Regjeringen tiltaksnivået for ledige med 1 000 plasser i andre halvår 2016

Disse tiltakene kommer på toppen av økningen på til sammen 4 000 tiltaksplasser i RNB 2015 og i statsbudsjettet 2016. Dette betyr mer midler til arbeidsledige slik at de får hjelp over i ny jobb ved hjelp av kursing og omskolering. 

Flere endringer i dagpengeregelverket

Regjeringen ønsker å legge til rette for mer fleksibilitet på arbeidsmarkedet, slik at arbeidssøkere får bedre muligheter til å omstille og kvalifisere seg for ledige jobber. Derfor foreslår Regjeringen ytterligere regelverksendringer som vil gjøre det lettere å kombinere dagpenger med utdanning.

Endringene som foreslås fra 1.juli er:

I dag er det en ettårsbegrensning for å motta dagpenger for dem som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Denne begrensningen vil regjeringen ta bort og dermed gi arbeidsledige innvandrere sjansen til å forbedre norsken og øke mulighetene sine på jobbmarkedet. Regjeringen vil tillate at kortvarig utdanning på dagtid kan tas på deltid. Dette vil gi arbeidsledige mulighet til å spre utdanning utover en tidsperiode på en langt mer fleksibel måte enn i dag. Regjeringen vil også be Arbeids- og velferdsdirektoratet om å endre praksis for hvem som kan få dagpenger når de etablerer egen virksomhet. I dag kan en arbeidsledig gründer få avslag på dagpenger hvis man potensielt kan fortrenge annen virksomhet med sin idé. 

Endringer Regjeringen allerede har lagt frem i løpet av våren 2016:

  • Inntil ti dager med undervisning på dagtid per semester blir tillatt, uten at dagpengene faller bort (fra 1. mai). 
  • Personer som har startet utdanningen før ledigheten, og ikke som en konsekvens av den, får et videre unntak fra dagens krav om at undervisningen ikke kan foregå på dagtid (fra 1. mai).
  • Adgangen til å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet blir utvidet fra dagens ni til tolv måneder (fra 1. juli). 

Utvidet permitteringsperiode

Regjeringen foreslår å utvide perioden permitterte kan få dagpenger, fra dagens 30 uker til i alt 49 uker i løpet av en 18 måneders periode. Regjeringen foreslår samtidig å innføre en ny, femdagers lønnspliktperiode for arbeidsgivere, som inntrer etter 30 uker. 

– Dagpenger under permittering kan gi bedrifter mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft gjennom en periode med midlertidige innskrenkninger. Samtidig må ikke ordningen være til hinder for en nødvendig omstilling, og det er viktig at arbeidsgiverne grundig vurderer behovet for å holde på arbeidskraften, sier statsråden.  

Endringene vil gjelde både for permitteringer som allerede er iverksatt, men ikke avsluttet før ikrafttredelsen, og for nye permitteringer som iverksettes etter 1. juli.