Tegn til utflating i arbeidsledigheten i EU

Rapport fra arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad, EU-delegasjonen

I halvårsrapporten til arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstads kan du blant annet lese om tegn til bedring i EUs økonomi og at arbeidsledigheten har stabilisert seg, men på et uakseptabelt høyt nivå.

Europakommisjonen rapporterer om stabil arbeidsledighet og verner om retten til fri personbevegelse. Illustrasjonsfoto: Morguefile

I EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialpolitikk i EU kan du lese at det er tegn til gradvis bedring i økonomien for EU samlet sett, men med store variasjoner mellom medlemslandene. Arbeidsledigheten har stabilisert seg, men på et uakseptabelt høyt nivå.

Enkelte medlemsland er bekymret for virkningene på deres velferdssystemer av den frie personbevegelsen innen EU. Europakommisjonen tilbakeviser dette og verner om retten til fri bevegelse. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

Sysselsettingsutviklingen fortsetter å vise en negativ trend, men arbeidsledigheten har i løpet av 2013 begynt å stabilisere seg rundt 11 prosent, eller om lag 27 millioner ledige. Det er enkelte positive tegn til bedring i økonomien, men lite som tyder på at arbeidsmarkedet kommer til å  bedre seg vesentlig de nærmeste par årene.

Store variasjoner
Her er det store variasjoner mellom medlemslandene med vekst i sysselsettingen i blant annet de baltiske landene og Irland, mens sysselsettingen har fortsatt å falle i flere sørlige land, som Italia og Spania. Utviklingen i arbeidsledigheten følger i store trekk tilsvarende mønster, og reflekterer også utviklingen i BNP mellom disse landene.

Ungdom har blitt hardest rammet av den økonomiske krisen. Ungdomsledigheten varierer fra 7,7 prosent og 8,7 prosent i henholdsvis Tyskland og Østerrike til henholdsvis 56,5 og 57,3 prosent i Spania og Hellas. Tidligere meldte tiltak for å bekjempe ungdomsledigheten er presentert av Kommisjonen, og det er et stort påtrykk på medlemslandene for å gjennomføre ungdomsgarantien.

Fem tiltak for å sikre fri personbevegelse
Det pågår debatt om fri bevegelse av personer innen EU og virkningene av dette på velferdsordninger. Debatten er dels anført av Storbritannia, blant annet i sammenheng med at overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania opphørte ved årsskiftet. Det er ulike syn mellom avsender- og mottakerland, og Kommisjonen verner om retten til fri bevegelse. I en meddelelse fra Kommisjonen presenteres fem tiltak som skal hindre misbruk av fri personbevegelse i EU og støtte sosial inkludering av de mobile EU-borgerne.  Dette gjøres blant annet ved å hjelpe medlemslandene i å praktisere det relevante regelverket og til å anvende sosialfondsmidler rettet mot grupper av mobile EU-borgere.

Enighet om utsendte arbeidstakere
Etter lange forhandlinger i desember skal politisk enighet om håndhevingsdirektivet til utestasjoneringsdirektivet bidra til å sikre utsendte arbeidstakere en kjerne av arbeidsvilkår. Forslaget til direktiv omhandler blant annet regulering av nasjonale kontrollmekanismer mot sosial dumping. Det vil nå bli forhandlinger med Europaparlamentet for å komme til enighet om direktivet.

Halvårsrapporten fra arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad belyser også EUs prioriteringer for arbeids- og sosialpolitikken, aktuelle initiativ og direktiv samt en beskrivelse av Det europeiske semester. Les hele rapporten her.

Til toppen