Tettere internasjonalt samarbeid i kampen mot kriminalitet

Regjeringen foreslår å gjennomføre to avtaler om internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker. Avtalene vil styrke det rettslige samarbeidet mellom påtalemyndighet og domstoler på tvers av landegrensene.

– Kriminaliteten er i stigene omfang grenseoverskridende, og etterforskning og strafforfølgning av saker med forgreininger til utlandet er ressurskrevende. Med disse avtalene på plass vil vi få et enklere og mer effektivt samarbeid, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Avtalene vil effektivisere og videreutvikle regelverket som allerede er utviklet for samarbeid mellom påtalemyndighet og domstoler på tvers av landegrensene. Eksempelvis åpner avtalene for at rettsanmodninger i større grad kan sendes direkte mellom landenes påtalemyndigheter eller domstoler uten å gå veien via Justisdepartementene, og at slike anmodninger kan sendes elektronisk. I tillegg reguleres samarbeidsformer som ikke tidligere er regulert, som for eksempel grenseoverskridende avhør ved videolink, ulike former for politisamarbeid og bistand til kommunikasjonskontroll over landegrensene.

Les mer på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmesider.

Til toppen