Ti rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 28. oktober ble ti nye EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er nye regler for rapportering av klimagassutslipp fra store skip og nytt regelverk for morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn.

Ministerråd Knut Hermansen (i midten) sammen med nærings- og fiskeriråd Lars Erik Nordgaard og ambassadesekretær Turi Bakke representerte Norge i møtet. Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen

Nye regler for rapportering og overvåking av klimagassutslipp fra skip over 5000 bruttotonn som anløper havner i EU/EØS skal bidra til å nå EUs mål om reduksjon av slike utslipp. De nye kravene omfatter relativt store skip og gjelder bare for kommersiell gods- eller passasjertransport. Det skal rapporteres om årlige CO2-utslipp for enkeltreiser samt utslipp i havn. Skipene skal i tillegg ha en overvåkingsplan. Både rapport og plan skal godkjennes av et uavhengig organ.

Det er i dag ikke tilsvarende krav for norskregistrerte eller fremmede skip som anløper norske havner. Klima- og miljødepartementet vil delegere myndighet til Sjøfartsdirektoratet å utføre tilsynsoppgaver som faller inn under de nye reglene.

Nytt regelverk for morsmelkerstatning

EØS-avtalen inneholder bestemmelser om morsmelkerstatninger (næringsmiddel som alene dekker spedbarns ernæringsbehov de første levemåneder frem til introduksjon av fast føde) og tilskuddsblandinger (næringsmiddel til spedbarn fra introduksjon av annen passende kost). Den nye ordningen viderefører og endrer det eksisterende direktivet.

Islands Ambassadør Bergdís Ellertsdóttir leder EØS-komitémøtene dette halvåret. Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen

Det nye regelverket setter blant annet strengere krav til markedsføring. Presentasjon, merking og reklame skal utformes slik at amming ikke motvirkes. Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger skal tydelig fremstå som forskjellige produkter, slik at forbrukerne kan skjelne mellom disse. Dette gir forbrukerne større trygghet for å velge riktig produkt. Sammensettingskriterier er justert, og det er fortsatt strenge krav til bruk av plantevernmidler og rester av disse i produktene.

Gjennomføring av nye regler for fartsskrivere

 Fra midten av juni 2019 skal alle nye kjøretøy over 3,5 tonn som utfører godstransport på vei eller kjøretøy beregnet for persontransport av mer enn ni personer inkludert fører være utstyrt med digital fartsskriver, såkalt smart fartsskriver. En rettsakt som gjennomfører kravene til utforming, testing, installering, bruk og reparasjon av slike fartsskriver ble tatt inn i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen.

Selve fartsskriverforordningen ble innlemmet i EØS-avtalen i juni 2016, med forbehold om Stortingets samtykke. Bestemmelsene har i hovedsak betydning for produsenter av fartsskrivere, noe Norge ikke har per i dag. Norge har imidlertid verksteder som skal kunne installere, aktivere, kalibrere, etterprøve, kontrollere og reparere fartsskrivere og tilhørende komponenter.

Kommisjonen orienterte blant annet om status i TTIP-forhandlingene. Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen

Forlenget forbud mot helseskadelige lightere

Europakommisjonen besluttet i 2006 å forby engangslightere som ikke har barnesikring og lightere som har forvekslingsfare. Beslutningen er forlenget flere ganger, sist til mai 2017. Beslutningen er gjennomført i norsk rett ved en egen forskrift. Denne har ikke noen tidsbegrensning, slik at det ikke er behov for å endre det norske regelverket på nåværende tidspunkt.

Orientering om TTIP-forhandlingene

Kommisjonen orienterte under møtet om status i TTIP-forhandlingene og om videre prosess i 2017. EU og USA startet sommeren 2013 forhandlinger om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap, og 15. runde i forhandlingene ble gjennomført i oktober. Tekniske diskusjoner vil fortsette frem mot neste runde, som ikke vil kunne finne sted for etter presidentvalget er overstått og en ny administrasjon er på plass i USA. Norge deltar ikke i forhandlingene, men blir holdt løpende orientert av kommisjonen i EØS-komitémøtene.

Komplett liste: 

Omtale av alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 28. oktober 2016

Mer informasjon:

Slik blir EØS-regelverket til

Informasjon om EØS-komiteen

 

Til toppen