Tidenes tilskudd til norsk idrett: Redusert tilskudd til sentralleddet til Norges Idrettsforbund og økning til aktiviteter i hele landet

Regjeringen har i statsråd i dag tildelt 710,9 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2018. Dette er en økning på 27 millioner kroner fra 2017, og det er det høyeste tilskuddet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) noensinne. Tilskuddet skal i størst mulig grad bidra til idrettsaktivitet i lag og foreninger rundt om i hele landet.

– Jeg varslet i fjor at jeg for neste år ville kutte i sentralleddet i NIF og sørge for mer penger til aktivitet. Vi ønsker mer aktivitet for flest mulig, samtidig som vi vil sikre gode vilkår for toppidretten, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kulturministeren styrker idrettsaktiviteten og kompetansen i idrettslagene gjennom å øke aktivitetsmidlene til barn, ungdom og bredde med omlag 9 millioner kroner.

Regjeringen øker også grunnstøtten til særforbundene med 13 millioner kroner. Tilskuddet skal styrke rammebetingelsene for særforbundene og gjøre dem enda bedre rustet til å ivareta sine medlemmer.

Tilskuddet til toppidrett økes med 10 millioner kroner. Pengene skal bidra til videreutvikling av en sterk og helhetlig norsk toppidrettssatsing. Etikk og holdningsskapende antidopingarbeid skal prioriteres.

Samtidig reduseres grunnstøtten til NIFs sentralledd med 5 millioner kroner fra 2017, samme beløpet som i 2016.

Etter at idretten selv stilte tydelig krav til toppledelsen i NIF om åpenhet rundt pengebruken og at regjeringen reduserte overføringene til sentralleddet i NIF, har de satt i gang med å effektivisere drift og ressursbruk. En åpen og effektiv organisasjon vil være sterkere rustet for fremtiden og styrke grasrota og hverdagsaktiviteten i norsk idrett, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

I tilskuddsbrevet for 2018 stiller departementet krav til blant annet godt styresett, prioritering av etikk og holdningsskapende antidopingarbeid og bedre kjønnsbalanse i ledende stillinger.

Tilskudd til NIF for 2018

  Tilskudd
Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt 125 000 000
Post 2 Grunnstøtte særforbund 261 000 000
Post 3 Barn, ungdom og bredde 169 900 000
Post 4 Toppidrett 155 000 000
Samlet beløp  710 900 000

 

Til toppen