Tidstyv-dusør til prosjektet ”Dublin fra A til Å”

UDI, PU og UNE mottok i dag moderniseringsministeres tidstyv-pris for det felles prosjektet «Dublin fra A til Å». Prosjektet har redusert saksbehandlingstiden fra seks til to måneder. I tillegg er 500 mottaksplasser frigjort.

- Asylsøkere er i en vanskelig livssituasjon. Raskere saksbehandling betyr at asylsøkerne opplever kortere tid i usikkerhet på norske mottak. Prosjektet har både frigjort store offentlige ressurser og bidratt til at søkerne raskere får realitetsbehandlet søknaden sin i det første europeiske landet vedkommende kom til, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Politiets utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda har jobbet metodisk for å nå felles mål om å redusere saksbehandlingstiden i Dublin-sakene. Prosjektet har sett på den interne tidsbruken i hver enkelt etat og lagt til rette for å redusere ressursbruken hos hverandre.

Prosjektleder Roar Iost fra Utlendingsdirektoratet, rådgiver Ingvild Moen fra Utlendingsnemnda og seniorrådgiver Hedvig Cecilie Mogens fra Politiets utlendingsenhet mottok utmerkelsen på vegne av virksomhetene.

I følge Dublin-avtalen skal det første europeiske landet en asylsøker registreres i behandle saken. En av fem som søker asyl i Norge blir sendt tilbake til et annet europeisk land i samsvar med Dublin-avtalen.

En Dublin-sak skal gjennom mange ledd. Politiets utlendingsenhet (PU) registrerer asylsøknaden og tar blant annet fingeravtrykk. Utlendingsdirektoratet (UDI) sender anmodning om overtakelse til det landet som anses ansvarlig. Når det andre landet har godtatt anmodningen fatter UDI vedtak om overføring. Vedtaket blir normalt påklaget og Utlendingsnemnda (UNE) må ta stilling til spørsmålet om utsatt iverksettelse, altså om klageren kan få bli i Norge mens klagen behandles. Klagevurderingen er helt reell, men det er sjelden klagen blir tatt til følge i disse sakene. Til slutt er det PU som sørger for utreisen.

Tidstyvdusøren er en utmerkelse til statlige virksomheter som har oppnådd spesielt gode resultater i arbeidet med å fjerne tidstyver i egen virksomhet.

Statsråd Jan Tore Sanner sammen med prosjektleder Roar Iost fra Utlendingsdirektoratet, rådgiver Ingvild Moen fra Utlendingsnemnda og seniorrådgiver Hedvig Cecilie Mogens fra Politiets utlendingsenhet.
Seniorrådgiver Hedvig Cecilie Mogens fra Politiets utlendingsenhet, rådgiver Ingvild Moen fra Utlendingsnemnda og prosjektleder Roar Iost fra Utlendingsdirektoratet (til høyre) mottok utmerkelsen på vegne av virksomhetene. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gratulerte. (Foto: KMD) Foto: Agnar Kaarbø/KMD
Til toppen