Tildelt EU-midler for energiutnyttelse av avfall

Av Børge Sved, EU-delegasjonen

Kunnskapsbyen Lillestrøm og Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) leder et internasjonalt prosjekt om å gjenvinne energi fra avfall. Det finansieres av EUs forskningsmidler.

Kjetil Storvik, prosjektleder i Coolsweep, og Anita Orlund, administrerende direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm, signerer støtteavtalen. Foto: Helge Wekre

Kunnskapsbyen Lillestrøm og Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) leder et internasjonalt prosjekt om å gjenvinne energi fra avfall. Det finansieres av EUs forskningsmidler.

Som koordinator samarbeider OREEC og Kunnskapsbyen Lillestrøm med fire andre ledende europeiske ren teknologi-klynger, henholdsvis København, Graz, Bilbao og Milano. I tillegg er Riga tekniske universitet deltager i egenskap av at de er del av en klynge under etablering.

- Prosjektet skal brukes til å finne de beste løsningene for å gjenvinne energi fra avfall og utnytte restproduktene på en mest mulig ressursvennlig måte. Det skal kartlegge hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig på dette området i hver av de samarbeidende regionene. Ved prosjektets slutt skal det legges frem en felles handlingsplan med en ambisjon om hva som kan gjennomføres på området, forklarer prosjektleder Kjetil Storvik.

Satser på kunnskapsregioner
«Coolsweep»-prosjektet har en økonomisk ramme på 2,7 millioner euro og strekker seg over tre år. Pengene kommer utelukkende fra EUs sjuende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Det er Norges deltakelse i utlysninger under satsingen på Kunnskapsregioner i EUs sjuende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling som har ført frem til tildelingen.

Gjenvinning av energi fra avfall er et tema som er viet stor oppmerksomhet både i Norge og i EU, spesielt sett i lys av at befolkningen blir mer sentrert i byene, hvor det må håndteres store avfallsmengder. At det blir en norsk koordinatorrolle i prosjektet kan være med å øke Norges kunnskapsutbytte samtidig som det øker Norges konkurranseevne på feltet.

Første norske deltakelse
EUs sjuende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter har som overordnet mål å bidra til å gjøre EU til verdens ledende forskningsområde. Underprogrammet Kunnskapsregioner er opprettet for å finansiere samarbeidsprosjekter mellom regionale forskningsdrevne klynger i Europa.

«Coolsweep» var ett av totalt ni prosjekter som fikk støtte i denne tildelingsrunden. De norske aktørene måtte konkurrere med til sammen 120 søknader fra hele Europa. Prosjektet er det første norsk-koordinerte prosjektet som får støtte gjennom programmet Kunnskapsregioner. I samme tildelingsrunde ble ytterligere tre prosjekter med norsk deltakelse tildelt støtte.  Tildelingene bidrar til god norsk utnyttelse av Norges deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Totalt deltar Norge i 20 av EUs programmer gjennom EØS-avtalen. Se hvilke programmer her.

- Et utstillingsvindu
Under søknadsprosessen har «Coolsweep» fått viktig hjelp fra både Osloregionens Europakontor, Akershus fylkeskommune, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Storvik trekker blant annet frem hjelpen Osloregionens Europakontor som uvurderlig.

-  Osloregionens Europakontor har vært vår fremste støttespiller. Uten dem hadde vi ikke kommet i mål. Det ene er rådgivningen vi har fått underveis, men også mot slutten av søknadsfasen vil jeg si at det var avgjørende å få innspill fra den kanten, forteller Storvik.

Assisterende direktør ved Osloregionens Oslokontor, Carina Hundhammer, mener prosjektet er positivt for Norge og regionen.

- At vi får et koordineringsprosjekt fra Norge på dette området er kjempefint, det vil være et flott utstillingsvindu for vår region ute i Europa. Vi håper på OREECs vegne at dette vil gi dem et ekstra løft og at dette prosjektet kan være med på å få utløst andre forskningsprosjekter i regionen gjennom nasjonale og internasjonale midler, sier Hundhammer.

Til toppen