Tillatelse til bygging av Frøytlog kraftverk

Dalane Kraft AS er i dag gitt tillatelse til bygging av Frøytlog kraftverk i Sokndalsvassdraget i Rogaland. Årlig produksjon fra kraftverket vil bli om lag 15 gigawattimer (GWh/år), tilsvarende årsforbruket til 750 husholdninger.

Det er samtidig gitt tillatelse til regulering av Botnavatnet, Orrestadvatnet og Linborgvatnet. Vannene har tidligere vært regulert i forbindelse med gruvedrift i området, men reguleringen har ikke vært aktivt brukt på flere tiår.

- Frøytlog kraftverk vil utnytte reguleringer i et vassdrag som tidligere har vært regulert. Tiltaket er ønsket lokalt og gir et positivt bidrag til satsingen på fornybar energi gjennom mer regulerbar kraft, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Søknaden om utbygging av Frøytlog kraftverk ble opprinnelig avslått, blant annet av hensyn til den rødlistede arten vasshalemose. Dalane Kraft har påklagd på vedtaket, og har fått gjennomført tilleggsundersøkelser som viser at vasshalemose er adskillig mer utbredt i Dalaneregionen enn tidligere kjent.

De største negative konsekvensene av utbyggingen blir redusert vannføring på utbyggingsstrekningen mellom Botnavatnet og Frøytlog. Det pålegges vilkår om sommervannstand og helårlig minstevannføring av hensyn til landskap, biologisk mangfold og fisk.

Til toppen