Tillatelse til bygging av kraftledning Rosten - Vågåmo

Oppland Energi AS får tillatelse til bygging av 132 kV kraftledning Rosten - Vågåmo. Rosten kraftverk bidrar til å realisere ny fornybar kraftproduksjon og styrke kraftforsyningssikkerheten.

Oppland Energi AS har i dag fått tillatelse til å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Rosten og Vågåmo i Sel og Vågå kommuner etter traséalternativ 2 over Tordkampen.

Rosten kraftverk er under bygging og ledningen er nødvendig for å knytte kraftverket til nettet. Rosten kraftverk bidrar til å realisere ny fornybar kraftproduksjon og styrke kraftforsyningssikkerheten.

Oppland Energi AS søkte om to alternative ledningstraséer for fremføring av ledningen. Alternativ 1 ville gå gjennom tettstedet Sel, krysse Sagdalen, gå opp på Tolstadåsen og videre parallelt med eksisterende 66 kV ledningstrasé til Vågåmo. Alternativ 2 går over et relativt urørt område ved Tordkampen og videre inn til Vågåmo parallelt med eksisterende 66 kV ledning.

NVE ga konsesjon til alternativ 2. Vågå kommune og Fylkesmannen i Oppland reiste innsigelse mot NVEs vedtak, av hensyn til urørt natur og friluftsliv.

Sel kommune ønsker ikke alternativ 1 av hensyn til landskap og kulturmiljøet på Sel, og mener at deler av dette miljøet vil bli sterkt forringet ved alternativ 1. Fylkeskommunen i Oppland går også i mot alternativ 1 av hensyn til kulturmiljøet på Sel.

Departementet mener at selv om alternativ 2 går gjennom et urørt naturområde og vil ha ulemper for landskap og friluftsliv ved Horgen, har alternativet færre ulemper da det påvirker færre folk og ikke går nær bebyggelse. Departementet har vektlagt hensynet til det gamle kulturmiljøet i Sel. De visuelle virkningene av ledningen kan reduseres ved å tilpasse traséen og bruke materialer som gjør ledningen mindre fremtredende. 

Her kan du lese vedtaket.

 

 

 

Til toppen