Tillatelse til fortsatt regulering av Hjertvatn, overføring av Røvatn og bygging av Røvatn kraftverk

Ballangen Energi AS har i statsråd i dag fått konsesjon til fortsatt regulering av Hjertvatn i Sørelva i Forsåvassdraget, økt slukeevne og installert effekt i eksisterende Hjertvatn kraftverk, overføring av vann fra Røvatn til Hjertvatn og til å bygge Røvatn småkraftverk på denne strekningen.

Tiltakene som nå får konsesjon i Forsåvassdraget, vil bidra med om lag 22 gigawattimer (GWh) ny vannkraft, der over halvparten er regulerbar kraft. I tillegg kommer dagens produksjon på 7 GWh regulerbar kraft gjennom fornyelsen av reguleringskonsesjonen fra Hjertvatn.

- Vi har mye ny uregulerbar kraftproduksjon som må forbrukes når den produseres. Regulerbar kraft er verdifull i vårt samlede kraftsystem. Det gir oss muligheten til å produsere strøm når vi trenger det. Derfor er slike prosjekter som i Ballangen hvor det gjennomføres opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk med reguleringsmagasiner svært viktige, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

De landskapsmessige negative virkningene av reguleringssonen i Hjertvatn avbøtes med mindre reguleringshøyde enn i dag. En raskere oppfylling i magasinet oppnås ved overføring av Røvatn og bygging av nytt Røvatn kraftverk. Landskapsmessig vil forbedrede forhold ved Hjertvatn ha større betydning enn de elvestrekningene som får redusert vannføring ved overføringen. Som avbøtende tiltak er det fastsatt vilkår om minstevannføring. Laksebestanden i Forsåvassdraget, som er en av de største i nordlige Nordland, vil ikke bli svekket av de tiltakene som nå får konsesjon.

Les departementets bemerkninger til den konglige resolusjonen her (pdf).

Til toppen