Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet stadfestes av Kongen i statsråd

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen i statsråd har i dag opprettholdt Klima- og miljødepartementets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane.

Etter en bred avveiing ga Klima- og miljødepartementet i fjor Nordic Mining ASA tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Naustdal kommune og deponering i Førdefjorden, etter anbefaling fra Miljødirektoratet.

– Miljøvirkningene av gruvevirksomheten er grundig utredet og vurderes som miljømessig akseptable, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Les den Kongelige resolusjonen om Engebøfjellet

Tar ikke klagene til følge

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe og Norske Lakseelver klaget på vedtaket om å gi tillatelse.

Blant annet anførte klagerne at de samlede konsekvensene av et sjødeponi i Førdefjorden vil være store for naturmangfoldet. Klagerne mente det foreligger manglende kunnskap om miljøvirkningene, og at tillatelse derfor ikke kan gis.

Kongen i statsråd har i dag vedtatt at klagene ikke tas til følge, med unntak av en mindre endring i tillatelsens vilkår, for å øke kunnskapen om tidspunktet for laksesmoltens utvandring.

Lav risiko for skade

Samlet sett vurderes det at miljøulempene ikke er av et slikt omfang eller av en slik karakter at det oppveier samfunnsnytten ved tiltaket. Sannsynligheten for alvorlig eller irreversibel skade på marine arter i Førdefjorden vurderes som liten. Det er ikke funnet grunnlag for å endre de vurderingene som tidligere er gjort.

– Risikoen for spredning av partikler fra sjødeponiet har vært sentral i vår vurdering av å tillate gruvevirksomheten.  Tilleggsundersøkelsene som ble gjennomført av bedriften og vurdert av Miljødirektoratet, viser at det er lav risiko for partikkelspredning utenfor deponiområdet, sier Vidar Helgesen.

Det er derfor lite sannsynlig at tiltaket får direkte negative konsekvenser for livet i fjorden utenfor deponiområdet, dette gjelder blant annet kysttorsk, ål og laks.

Sannsynligheten for alvorlig skade på artene pigghå og blålange vurderes som liten.

Reduserer skremmeeffekter på laks

For å redusere skremmeeffekter på laks, stilles det i tillatelsen vilkår om at sprengninger skal unngås i den sentrale utvandringsperioden for smolt. Det er noe usikkerhet knyttet til variasjoner i tidsrommet for smoltutvandringen.

Kongen i statsråd har derfor bestemt at det skal foretas overvåkning av utvandrende laksesmolt, som skal startes minst to sesonger før oppstart av produksjonen.

Alternativene ikke miljømessig bedre

Alternativer til sjødeponering av avgangsmasser er vurdert, men ingen av alternativene er ansett å være miljømessig bedre enn deponering i sjø.

Virksomheten vil bruke kjemikalier i den industrielle prosessen, men ingen av disse inneholder miljøgifter. Krav om miljøovervåking skal avdekke eventuelle virkninger av kjemikaliebruken, også for sjømattryggheten.

Se tidslinje for Engebøsaken.

Fakta: Skal utvinne rutil

  • Det planlagte mineralprosjektet omhandler utvinning og oppredning av rutil (titandioksid) fra Engebøfjellet i Naustdal kommune. Med et uttak på 6-10 millioner tonn malm årlig, vil forekomsten vare i opptil 50 år.
  • Gruvevirksomheten vil gi store mengder avgangsmasser, som i hovedsak er planlagt deponert i ytre del av Førdefjorden. Det planlagte sjødeponiet er i reguleringsplanen avsatt til 4,4 kvadratkilometer. Selve deponiet vil utgjøre et areal på 3 kvadratkilometer.

Tre vurderinger fra Miljødirektoratet (i PDF)

Miljødirektoratets vurdering av klage på tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet (24.09.15)

Miljødirektoratets vurdering av oppfølgende brev fra klager (08.10.15)

Miljødirektoratets vurdering av ny informasjon om strøm, partikkelspredning og effekter på dyreliv (18.01.16)