Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet - hovedtrekk under Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2014 (Tilleggsproposisjonen)

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2014 foreslår regjeringen enkelte endringer i forslag under Olje- og energidepartementet.

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2014 foreslår regjeringen enkelte endringer i forslag under Olje- og energidepartementet.

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på petroleumsforskning med 36 millioner kroner i 2014 sammenlignet med 2013. En økning på om lag 15 prosent. Dette er 26 millioner kroner mer enn opprinnelig forslag for 2014.

Regjeringen foreslår også en større satsing på økt oljeutvinning gjennom å styrke Oljedirektoratet og Petoro med til sammen 20 millioner kroner i 2014 sammenlignet med 2013. Dette er en dobling i forhold til opprinnelig forslag for 2014.

- Vi følger nå opp regjeringsplattformen som danner grunnlaget for denne regjeringen. Der slås det fast at vi skal satse mer både på forskning og økt utvinning av våre petroleumsressurser. Disse bevilgningene er et viktig bidrag i denne sammenheng, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Regjeringen vil utarbeide en strategi for hvordan man kan realisere målene i Sundvollen-erklæringen om et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innen 2020. Det er viktig at det gjøres et grundig arbeid før det besluttes hvordan ambisjonen om å realisere fullskala CO2-håndtering best kan nås. Det er et behov for å se mulighetsstudiearbeidet til Gassnova i sammenheng med etablering av ny strategi for arbeidet med CO2-håndtering. På denne bakgrunn er Gassnovas anbudskonkurranse for anskaffelse av utredninger til mulighetsstudien stoppet.

- I det videre arbeidet med CO2-håndtering må vi  løfte blikket og bygge videre på de erfaringene som er gjort så langt for å sikre at de riktige løsningene blir valgt. Arbeidet med å utvikle og ta i bruk teknologi for fangst og lagring av CO2 er en viktig del av regjeringens klima- og energipolitikk. Ambisjonen er å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innen 2020. Dette er en krevende ambisjon og da er det desto viktigere å gjøre de riktige tingene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

På denne bakgrunn foreslår regjeringen å bevilge 154 millioner kroner til Gassnova. Regjeringen foreslår også å bevilge 50 millioner kroner til modifikasjoner og videreutvikling av teknologi­senteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) i 2014. Videre utgår forslaget om at Olje- og energidepartementet kan pådra staten forpliktelser for inntil 300 millioner kroner utover gitt bevilgning til videre investeringer i TCM. Regjeringen vil legge frem en strategi for videre satsingen på CO2-håndtering. Strategien vil også ta for seg hvordan Teknologisenteret kan bidra til å nå Regjeringens ambisjoner på området.

Regjeringen reduserer bevilgningsforslaget til kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet med 55 millioner kroner, fra 130 millioner kroner til 75 millioner kroner.

Regjeringen foreslår 485 millioner kroner i driftsbudsjett til Norges vassdrags- og energi­direktorat (NVE) i 2014. Forslaget innbærer en nominell styrking av driftsbudsjettet med 17 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2013. Driftsutgiftene til energimerkeordningen kuttes med 3 millioner kroner.

Videre foreslår regjeringen å redusere tilskudd til utjevning av overføringstariffer med 90 millioner kroner, fra 120 millioner kroner til 30 millioner kroner.

- Regjeringen mener at det å få på plass en effektiv organisering av nettvirksomheten er et mer langsiktig tiltak enn en tilskuddsordning. Det er viktig å påpeke at denne ordningen fortsatt vil omfatte sluttbrukere som har betydelig høyere nettleie enn gjennomsnittet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Les også pressemelding fra Olje-og energidepartementet i forbindelse med tilleggsproposisjonen
Regjeringen øker innsatsen innen petroleumsforskning og økt oljeutvinning