Tilpasser folketrygden og samordningsreglene til ny uføretrygd

Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt av Stortinget, og skal etter planen innføres fra 1. januar 2015. Nå sendes forslag til forskriftsendringer i folketrygdloven på høring. Forslag om justeringer i samordningsreglene sendes på høring samtidig.

–Uførereformen er viktig for å sikre arbeidslinjen. Gjennom ny uføretrygd skal det bli enklere  for uføre å kunne ta i bruk restarbeidsevnen på en fleksibel måte. Forslagene som nå sendes på høring bidrar til enklere regler både for den enkelte og for Arbeids- og velferdsetaten, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Stortingets vedtak må følges opp med forskriftsbestemmelser og enkelte endringer i folketrygdloven og samordningsloven. Dette er noen av forslagene:

  • Enklere og mer forutsigbare regler om fastsetting av inntekt før uførhet.
  • Minste inntektsnivå før uførhet for alle settes til 3,4 G.
  • Gjenlevendefordelen i uførepensjonen videreføres som en midlertidig ordning.
  • Forenkling av minsteytelsen til alderspensjonister der ektefellen mottar uføretrygd. 
  • Forenkling av reglene for reduksjon av ytelser under opphold i institusjon.
  • Justering av samordningsregler for personer med ny uføretrygd

Høringsfristen er 3. mars 2014.

Lenke til høringsbrevene og høringsnotatene.

Til toppen