Tilskudd til familie- og likestillingspolitiske tiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen "Tilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner og aktiviteter". Midlene for 2015 er nå kunngjort på direktoratets nettsider.

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk. Tilskuddsordningen skal legge til rette for at frivillige organisasjoner får anledning til å sette dagsorden, supplere og korrigere det offentliges familie- og likestillingspolitiske arbeid, utvikle demokratiet, skape deltakelse og bidra til kunnskap, debatt og holdningsendringer.

  • Søknads- og rapporteringsfrist for aktivitetstilskudd er satt til 1. mars 2015.
  • Søknads- og rapporteringsfrist for driftstilskudd er satt til 15. mars 2015.

Mer informasjon finner du på Bufdirs nettsider.

Til toppen