Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2017

Klima- og miljødepartementet disponerer tilskuddsmidler til støtte for samarbeid med Russland på miljøområdet etter fullmakt fra Utenriksdepartementet. Ordningen skal støtte norsk russlandspolitikk og fremme samarbeid med Russland på prioriterte områder, med særlig vekt på gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse.

Støtten til miljøvernsamarbeid er beregnet på samarbeidsprosjekter med tilknytning til Barentshavet, grenseområdene og Barentsregionen. Det legges vekt på koordinering og synergi med prosjekter under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen og med miljøvernsamarbeidet under Barentsrådet og Arktisk råd.

Tilskudd kan søkes til følgende type prosjekter


Norsk-russisk bilateralt samarbeid

  • Prosjekter i arbeidsprogrammet for 2016-2018 under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen innen naturbasert og bærekraftig turisme, og kulturminnevern (prosjektene BIO-6, DGS-6, KULT-1)
  • Aktiviteter som bidrar til å støtte opp under de øvrige prosjektene i det norsk-russiske arbeidsprogrammet innen vern av havmiljø, biodiversitet, reduksjon av forurensning, grensenært samarbeid, kulturminnevern og undersøkelser av radioaktiv forurensning
  • Aktiviteter anbefalt av den norsk-russiske arbeidsgruppen for samarbeid om forvaltning, overvåking og forskning knyttet til vill atlantisk laks i Finnmark og Murmanskregionen, jfr. MoU mellom Norge og Russland av 30. september 2015.

Miljøsamarbeid i Barentsregionen

Aktiviteter som bidrar til å støtte opp under følgende samarbeidsområder i Barents miljøarbeidsgruppe:

  • Renere produksjon og erfaringsutveksling innen beste tilgjengelige teknologi (BAT), rettet mot løsning av Barents miljø ”hot spots” (alvorlige forurensningskilder i russisk del av Barentsregionen)
  • Bevaring av naturmangfold med spesiell vekt på habitatvern, bevaring av intakt skog (urskog) og våtmark.
  • Forvaltning av vannressurser med spesiell vekt på grensekryssende vassdrag.
  • Barentsrådets klimahandlingsplan

Frivillige miljøvernorganisasjoners arbeid

Støtte kan søkes til norske frivillige miljøvernorganisasjoners samarbeid med miljøvernorganisasjoner i Russland, med sikte på organisasjonsbygging og styrking av folkelig engasjement og oppmerksomhet om klima- og miljøspørsmål. Hovedvekt vil være på Barentsregionen.

Det vil kun bli gitt tilskudd til aktiviteter som skal gjennomføres i 2017

Dersom det søkes om prosjekter som er beregnet å pågå over flere år, kan søknadsskjema fylles ut også for 2018, men det kan ikke gis noe forhåndstilsagn for disse årene.

Prioriteringer og retningslinjer

De aktuelle prioriteringer og retningslinjer for støtteordningen finnes her:

Utenriksdepartementets Prop 1 S 2016-2017, kap.post 118.70 

Arbeidsprogrammet for 2016-2018 under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen 

Søknader og søknadsskjema

Søknadsskjemaer og veiledning finnes på Utenriksdepartementets nettside

Søknadsskjema S01 (norsk) eller S51 (engelsk) skal benyttes. For søknader som kun gjelder støtte til opplæring, kurs eller seminarer kan forenklet søknadsskjema S02/S52 benyttes.

Alle søknader vil bli vurdert opp mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte er publisert på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider.

Søknadsfrist: 1. februar 2017. Søknader skal kun sendes elektronisk. Send søknadene til postmottak@kld.dep.no, med kopi til ingrid.lillehagen@kld.dep.no. Husk tydelig beskrivelse av at det søkes om midler under ordningen” Miljøvernsamarbeid med Russland”.

NB! Les utlysningstekst og retningslinjer grundig før søknad sendes og merk at skjemaene skal sendes til ovennevnte e-postadresser, og ikke til Utenriksdepartementet.

Spørsmål rettes til: 

Ingrid Lillehagen, tlf 22 24 58 77, e-post ingrid.lillehagen@kld.dep.no
Anne Berteig, tlf 22 24 60 11, e-post anne.berteig@kld.dep.no

Annen informasjon:

Norsk-russisk miljøsamarbeid
Barentssamarbeidet
Samarbeid om forvaltning av atlantisk laks

Til toppen