Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2018

Klima- og miljødepartementet administrerer tilskuddsordningen til miljøvernsamarbeid med Russland.

Tilskuddsmidlene er stilt til disposisjon på kap.post 118.70 Nordområdetiltak, jfr. Prop 1 S (2017-2018) Utenriksdepartementet.

Mål for ordningen og målgruppe

Tilskuddsordningen for miljøvernsamarbeid med Russland er et sentralt virkemiddel i norsk nordområde- og russlandspolitikk. Målet med ordningen er å fremme samarbeid med Russland på miljøområdet, med særlig vekt på gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse.

Støtten til miljøvernsamarbeid er beregnet på samarbeidsprosjekter med tilknytning til Barentshavet, grenseområdene og Barentsregionen. Det legges vekt på koordinering og synergi med prosjekter under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen og med miljøvernsamarbeidet under Barentsrådet og Arktisk råd.

Søkere kan være i offentlig og privat sektor, sivilt samfunn eller media, som bidrar til at målene for tilskuddsordningen nås.

Hvilke type prosjekter kan få tilskudd?

Norsk-russisk bilateralt samarbeid

  • Prosjekter i arbeidsprogrammet for 2016-2018 under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen innenfor naturbasert og bærekraftig turisme, miljøundervisning og –opplysning, samt kulturminnevern (prosjektene BIO-6, DGS-5, DGS-6, KULT-1)
  • Aktiviteter som bidrar til å støtte opp under de øvrige prosjektene i det norsk-russiske arbeidsprogrammet innen vern av havmiljø, biodiversitet, reduksjon av forurensning, grensenært samarbeid, kulturminnevern og undersøkelser av radioaktiv forurensning
  • Aktiviteter anbefalt av den norsk-russiske arbeidsgruppen for samarbeid om forvaltning, overvåking og forskning knyttet til vill atlantisk laks i Finnmark og Murmanskregionen, jfr. MoU mellom Norge og Russland av 30. september 2015.

Miljøsamarbeid i Barentsregionen

Aktiviteter som bidrar til å støtte opp under følgende samarbeidsområder i Barents miljøarbeidsgruppe:

  • Renere produksjon og erfaringsutveksling innen beste tilgjengelige teknologi (BAT), rettet mot løsning av Barents miljø ”hot spots” (alvorlige forurensningskilder i russisk del av Barentsregionen)
  • Bevaring av naturmangfold med spesiell vekt på habitatvern, bevaring av intakt skog (urskog) og våtmark.
  • Forvaltning av vannressurser med spesiell vekt på grensekryssende vassdrag.
  • Barentsrådets klimahandlingsplan

Frivillige miljøvernorganisasjoners arbeid

Norske frivillige miljøvernorganisasjoner kan søke støtte til samarbeid med miljøvernorganisasjoner i Russland, med sikte på organisasjonsbygging og styrking av folkelig engasjement og oppmerksomhet om klima- og miljøspørsmål. Hovedvekt vil være på Barentsregionen.

Mer om tilskuddsordningen

Regelverk for tilskuddsordningen finner du her. 

Alle søknader vil bli vurdert opp mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte er publisert på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Klima- og miljødepartementets søknadskjema for miljøvernsamarbeidet skal benyttes. Søkere bes sette seg grundig inn i veiledning for utfylling av søknadsskjemaet .

Søknadsfrist: 15. februar 2018. Søknader skal kun sendes elektronisk. Send søknadene til postmottak@kld.dep.no, med kopi til ingrid.lillehagen@kld.dep.no. Husk tydelig beskrivelse av at det søkes om midler under ordningen
” Miljøvernsamarbeid med Russland”.

Det vil kun bli gitt tilskudd til aktiviteter som skal gjennomføres i 2018

Dersom det søkes om prosjekter som er beregnet å pågå over flere år, kan søknadsskjema fylles ut også for 2019 og 2020, men det kan ikke gis noe forhåndstilsagn for disse årene.

Spørsmål rettes til: 

Ingrid Lillehagen, tlf 22 24 58 77, e-post ingrid.lillehagen@kld.dep.no
Anne Berteig, tlf 22 24 60 11, e-post anne.berteig@kld.dep.no

Skjemaer:

Søknadskjema
Skjema for årsrapport

Annen informasjon:

Norsk-russisk miljøsamarbeid
Barentssamarbeidet

Til toppen