Tilskudd til studentboliger for 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet inviterer studentsamskipnader og studentboligstiftelser til å søke om tilskudd til bygging av studentboliger. Søknadsfristen er 13. november 2015.

Foto: Colourbox

I regjeringens budsjettforslag for 2016 er det satt av 717,4 mill. kr til bygging av studentboliger. Dette skal gi rom for tilskudd til 2 200 nye studenthybler og dekke opp for tidligere forpliktelser. Med forbehold om Stortingets behandling av budsjettet for 2016 inviteres studentsamskipnader og studentboligstiftelser til å søke om tilskudd til studentboligbygging for 2016.

Tilsagn om tilskudd til studentboliger kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser, jf. § 2 i forskrift om tilskudd til studentboliger.

Med studentboligstiftelse menes en stiftelse, jf. § 2 lov om stiftelser (stiftelsesloven).som i all hovedsak har forvaltning av studentboliger som formål, jf. § 2 i  lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven).

Søknadsbrev og utfylt søknadsskjema sendes til Kunnskaps-departementet med kopi til Husbanken.

Hovedprinsippet for tilskudd til studentboligbygging er at nye tilskudd skal benyttes til å øke dekningsgraden gjennom bygging av nye boliger, eller til kjøp eller ombygging av eksisterende boliger.