Tilskudd til studentboliger for 2013

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet vil, med forbehold om Stortingets vedtak av budsjettet for 2013, invitere studentsamskipnader og studentboligstiftelser til å søke om tilskudd til studentboligbygging for 2013.

Tilsagn om tilskudd til studentboliger kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser, jf. § 2 i forskrift om tilskudd til studentboliger.

Med studentboligstiftelse menes i denne sammenheng en stiftelse, jf. lov om stiftelser § 2, som i all hovedsak har forvaltning av studentboliger som formål, jf. lov om studentsamskipnader § 2.

Søknadsfristen er 19. november 2012.

Søknadsbrev og utfylt søknadsskjema sendes til Kunnskapsdepartementet med kopi til Husbanken.

Hovedprinsippet for tilskudd til studentboligbygging er at nye tilskudd skal benyttes til å øke dekningsgraden gjennom bygging av nye boliger, eller til kjøp eller ombygging av eksisterende boligmasse.

Det vises til invitasjon, søknadsskjema, retningslinjer for tilskudd til studentboliger fra Husbanken (HB.8. B 15 08.10.2012) (PDF) og forskrift om tilskudd til studentboliger (FOR 2004-01-28 nr 424).