Tilskuddsmidler til arktiske miljøvernprosjekter i 2017 – Arktis 2030

Klima- og miljødepartementet lyser med dette ut tilskuddsmidler over tilskuddsordningen Arktis 2030 – arktiske miljøvernprosjekter. Prosjekter relatert til hav prioriteres. Søknadsfrist: 15. februar 2017.

Klima- og miljødepartementet tildeler tilskuddsmidler til arktiske miljøvernprosjekter etter fullmakt fra Utenriksdepartementet. Tilskuddet inngår i tilskuddsordningen Arktis 2030.  

Tilskuddsmidlene skal bidra til styrket miljøvern og kunnskap om klimaendringer, miljø og naturressurser i nordområdene.

Prioriterte satsingsområder

I 2017 prioriteres spesielt prosjekter relatert til havmiljø. Øvrige prioriterte tema er klimaendringer i Arktis, tiltak mot utslipp av kortlevde klimadrivere, bevaring av arktisk biodiversitet, helhetlig ressursforvaltning, forurensning og miljøgifter i Arktis. Prosjekter som støtter opp om Norges engasjement i Arktisk råd vil bli prioritert.

Det kan også gis støtte til utvalgte miljøprosjekter i Antarktis som støtter opp under og fremmer Norges rolle, forpliktelser og ansvar som polarnasjon i sør.

Arktis 2030

Tilskuddsordningen er en del av Utenriksdepartementets tilskuddsordning Arktis 2030. Det forutsettes at søker setter seg inn i rammene og kriteriene for denne tilskuddsordningen, og at tiltakets formål er relevant for formålet med Arktis 2030.

Arktis 2030 skal fremme norske interesser og Norges posisjon som en ansvarlig aktør i nord. Tilskuddsordningen skal bidra til at Norge kan være ledende på kunnskap, og være den fremste forvalter av miljøet og naturressursene i nordområdene. Midlene skal i tillegg støtte opp under norsk engasjement og rolle i Antarktis, og utnytte styrken i at Norge har kompetanse i begge polområdene. Ordningen skal støtte opp om Norges rolle som polarnasjon og følge norske prioriteringer innenfor samarbeidet med arktiske stater.

Tildelingskriterier

Prosjekter relatert til havmiljø vil bli prioritert i 2017. Eksempler på andre kriterier som benyttes er:

  • Prosjekter som støtter opp om Norges engasjement i Arktis råd, herunder rådets arbeidsgrupper.
  • Såkornprosjekter der støtte fra tilskuddsordningen vil være viktig i startfasen, men hvor andre aktører blir viktigere i videreføringen.
  • Prosjekter som utløser annen finansiering fra andre aktører og legger opp til samarbeid mellom offentlige, private og internasjonale aktører.
  • Prosjekter der det legges vekt på at søker og eventuelle samarbeidspartnere bidrar gjennom egenfinansiering eller egeninnsats.
  • Internasjonalt samarbeid, særlig med aktører i Barentsregionen og/eller det sirkumpolare Arktis.
  • Prosjekter som involverer kunnskapsmiljøer fra flere deler av Norge.

Midlene tildeles til prosjekter i 2017, og er ikke overførbare. Det åpnes likevel for å søke om prosjekter med varighet fram til 2019.

Målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppen for tilskuddsordningen er alle aktører som kan bidra til at målene for ordningen kan oppnås. Eksempler på tilskuddsmottakere for denne ordningen kan være sentrale og regionale myndigheter, forskningsmiljøer, miljøorganisasjoner og sammenslutninger (fortrinnsvis i samarbeid med internasjonale partnere). Næringslivsaktører vil primært få støtte gjennom den delen av tilskuddsordningen som er delegert til Innovasjon Norge.

Krav til søknaden

Tiltakets målsetninger skal være operative, resultatfokuserte og realistisk oppnåelige. Kostnadene skal stå i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatte effekt. Søknaden må inneholde et detaljert budsjett som skal inneholde opplysninger om øvrig finansiering.

Søker må vise god innsikt i aktuelle problemstillinger og kunne dokumentere relevante kvalifikasjoner/kompetanse, herunder resultater av eventuell tidligere innsats, samt kunne sannsynliggjøre den merverdi som tilføres tiltaket utover overføring av finansielle midler.

Søker må ha vurdert hvordan tiltaket passer inn med andre aktørers aktiviteter på samme felt. Søker må kunne dokumentere å ha etablert god kontakt med eventuelle samarbeidspartnere.

Tiltak med indirekte kostnader/overhead som overstiger fem prosent av totalbudsjettet vil kun unntaksvis støttes.

Det forutsettes at søker setter seg inn i kravene som stilles til søknader i forbindelse med Utenriksdepartementets tilskuddsordning Arktis 2030.

Statsstøtteregler

Alle søknader vil bli vurdert opp mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Søkere som kan være omfattet av disse reglene skal selv undersøke om prosjektet er forenelig med statsstøtteregelverket. Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte er publisert på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider.

Søknadsfrist: 15. februar 2017.

Søknad sendes elektronisk til:
Klima- og miljødepartementet
Polar- og nordområdeseksjonen
postmottak@kld.dep.no

Mal for søknader

Spørsmål kan rettes til:
Seniorrådgiver Marit Nyborg, marit.nyborg@kld.dep.no, tlf 22 24 59 98
Fagdirektør Fredrik Juell Theisen, fredrik-juell.theisen@kld.dep.no, tlf 22 24 60 55.

Til toppen