Tilstandsrapport for fagskolene

Til sammen finnes det 94 fagskoler som dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. I 2015 var det 15 300 fagskolestudenter, som er en nedgang på om lag 5 prosent fra 2014.

– Ved å lage tilstandsrapporter kan vi være tett på utviklingen i fagskolesektoren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I tillegg til tilstandsrapporten, settes det nå i gang en stor arbeidsgiverundersøkelse. Undersøkelsen skal finne ut om arbeidslivet mener kvaliteten på utdanningene er god nok.

– Det vil gi oss noen gode svar på hvordan arbeidsmarkedet vurderer fagskolekompetansen. Fagskoleutdanningene kommer til å bli viktig framover, så dette blir veldig nyttig, sier kunnskapsministeren.

Tradisjonell kjønnsfordeling

Tilstandsrapporten viser at kjønnsfordelingen innenfor de ulike fagområdene følger tradisjonelle mønstre. De mannlige studentene dominerer de tekniske utdanningene, mens de kvinnelige studentene dominerer helse- og omsorgsfagene, henholdsvis 94 prosent og 89 prosent.

Mange tar mer utdanning etter endt fagskoleutdanning. Av studentene som avsluttet en fagskoleutdanning i 2013, hadde 17 prosent begynt på et universitet eller en høyskole innen høsten 2015. For dem som avsluttet i 2014 og 2015, er andelen henholdsvis 13 og 9 prosent.

Totalt sett fullfører bare litt over halvparten av fagskolestudentene innenfor normert tid. Til forskjell fra universiteter og høyskoler, der fullføringsgraden øker år for år etter normert studietid, tyder tallene i tilstandsrapporten på at det blant fagskolestudentene er liten motivasjon for å fullføre om de ikke har fått gjort det innen ett år etter normert tid.

 

Fakta om fagskolesektoren 2015

  • Det er mange små fagskoler. 39 prosent av fagskolene har under 50 studenter.
  • Kun 9 av 94 fagskoler har over 500 studenter.
  • 31,5 prosent av fagskolestudentene tar utdanningen i Oslo eller Akershus.
  • Det er 15 339 fagskolestudenter i 2015, hvorav 62 prosent menn og 38 prosent kvinner.
  • Vel halvparten av studentene er i alderen 21 til 30 år, og 22 prosent er mellom 36 og 50 år. Ti prosent er 20 år eller yngre.
  • 48 prosent av fagskolestudentene tar utdanning innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag.
  • I 2015 uteksaminerte fagskolene 6 559 kandidater, 74 færre enn i 2014.
  • 12 prosent av fagskolestudentene har bakgrunn fra universiteter og høyskoler.
  • 82 prosent av de offentlige fagskoleutdanningene er innenfor tekniske fag, helse- og sosialfag og samferdsels-, sikkerhets- og servicefag.
  • Innenfor humanistiske og estetiske og økonomisk-administrative fag er det flest private tilbud, henholdsvis 91 og 70 prosent.
Til toppen