Tiltak for å styrke jordvernet

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. Rapporten fra Asplan Viak ble overrakt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på en areal- og jordvernkonferanse i Oslo i dag.

- Nå ønsker jeg å sette meg grundig inn i rapporten og vurdere anbefalingene nøye før vi konkluderer.  Flere av tiltakene må også vurderes i samarbeide med andre departement. Regjeringen tar sikte å legge fram en nasjonal jordvernstrategi for Stortinget i mai, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

I rapporten pekes det først og fremst på virkemidler innenfor areal- og transportplanleggingen, men også tiltak innenfor samferdselssektoren og andre tiltak som jordflytting og jorderstatningsfond, blir nevnt. 

Noen tiltak som anbefales i rapporten er:

  • Regionale planer for samordnet areal- og transport, med konsentrert by- og tettstedsutvikling, klare grenser mot viktige jordbruksområder, og konkrete krav til fortetting/transformasjon samt høy arealutnyttelse.
  • Tett oppfølging av kommunale planprosesser med tidlig innspill av godt tilrettelagte arealressursdata.
  • Tydelig formidling av nasjonale jordvernmål som klargjør når bruk av innsigelse er nødvendig.
  • Opprydding og effektivisering av reglene for spredt utbygging.
Sandnes i Rogaland. På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet.
Sandnes i Rogaland. På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. Foto: Fylkesmannen i Rogaland
Til toppen