Tiltak som sikrer samfunnskritisk transportvirksomhet på veiene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

- Transport spiller en veldig viktig rolle i håndteringen av koronaviruset, og for å holde hjulene i gang i samfunnet forøvrig. Derfor er det viktig med god flyt i vareleveringen. Dette betyr at personell og virksomheter som er sentrale innen transport må bli spesielt ivaretatt. For veitransporten har myndighetene iverksatt flere tiltak for å sikre at samfunnskritisk transportvirksomhet opprettholdes. Disse grepene bidrar til å sette helsesektoren i stand til å håndtere viruset, og samtidig begrense virkningene av koronatiltakene for folk og næringsliv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Veimyndighetene har innført flere midlertidige tiltak som er iverksatt for å sikre kritiske transportfunksjoner på veinettet under håndteringen av Covid-19.  

Viktige transporter skal fortsette – både innenlands og ved grensene

 • Midlertidig unntak fra løyvekrav ved pasienttransport: Det er ønskelig å skjerme særlig sårbare pasienter fra smittefare ved å transportere disse i egne kjøretøy. Det kan også være behov for at helseforetakene selv står for transport av pasienter som har fått påvist koronasmitte. For å sikre dette har Samferdselsdepartementet gitt midlertidig unntak fra løyvekrav ved pasienttransport.

 • Midlertidig stopp av manuell billettering på riksveiferjer: For å unngå smittespredning mellom reisende og sjømannskap, har Statens vegvesen besluttet at det ikke skal gjennomføres manuell billettering på riksveiferjene i perioden fram til 22. mars.

 • Midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsreglement for all transport: Statens vegvesen har innført et midlertidig unntak i 30 dager for all transportvirksomhet som er omfattet av dette reglementet. Formålet med unntaket er å sikre at transport mellom leverandør og detaljist blir opprettholdt også i situasjoner med færre sjåfører tilgjengelig.

 • Delegering av myndighet til å gi dispensasjon fra driveplikt for drosje: Samferdselsdepartementet har delegert til fylkeskommunene å gi løyvehavere dispensasjon fra driveplikten. Grunnen er kraftig nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester.

 • Bistand fra Statens vegvesen ved grenseovergangene: Inntil videre bistår Statens vegvesen politi- og tollmyndigheter ved grenseovergangene. Målet er å få varetransport gjennom på en effektiv måte, samtidig som uønsket trafikk stanses og snus.

 • Midlertidig unntak fra krav til bruk av alkolås i busser og minibussser: Statens vegvesen har vedtatt tiltaket for å begrense en potensiell smitterisiko for sjåførene.  

Stengte trafikkstasjoner, EU-kontroll, skiltinnlevering og godkjenning av kjøretøy

 • Midlertidig stenging av Statens vegvesens trafikkstasjoner for å redusere smittespredning.

 • Godkjenning av transportmateriell med samfunnskritisk funksjon: Statens vegvesen åpner likevel trafikkstasjoner for godkjenning av blant annet kjøretøy som er viktige for matvaresikkerheten og kjøretøy som frakter medisinske gasser til sykehus.

 • Ordning for innlevering av skilter ved avregistrering: På stengte trafikkstasjoner er skiltlukene åpne, slik at folk kan levere inn skilt og avregistrere kjøretøy for å slippe årsavgift og forsikring. På trafikkstasjoner uten slike skiltluker settes det ut kasser som vil være tilgjengelig i det som ved normal drift er åpningstidene på disse trafikkstasjonene.

 • Midlertidig unntak fra krav om periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll): På grunn av potensielt redusert kapasitet ved verkstedene og at det kan være utfordrende for befolkningen å oppsøke verkstedene for å gjennomføre EU-kontrollen, er det gitt utsatt frist i to måneder for kjøretøy som skulle vært godkjent i perioden 13. mars - 30. april. I tillegg har kontrollorgan som skulle ha kalibrert måleinstrumenter i mars og april, fått utsatt frist til ut juni 2020.

 • Midlertidig forlengelse av førerrett og førerkort etter utløpsdato: Statens vegvesen har besluttet at utløpt førerkort, yrkessjåførkompetanse og utrykningskompetanse kan benyttes i Norge i 6 måneder etter utløpt dato. For førerkortinnehavere over 80 år er perioden på tre måneder. Grunnen er at det kan være vanskelig å skaffe helseattester under koronasituasjonen.

Tiden fremover
Myndighetene vurderer fortløpende tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, slik at det kan bli aktuelt med flere midlertidige tiltak for å avhjelpe situasjonen. 

For flere opplysninger - se: