Tine-meieri på Flesland

- Norge er inne i en stor omstillingsprosess. Vi må utnytte mulighetene som ligger i det grønne skiftet og forpliktelsene om å bidra til en bærekraftig utvikling. Det er avgjørende at store norske næringsaktører som TINE tar sin del av ansvaret, noe som kommer tydelig frem i og med denne satsingen, sa statsministeren blant annet under markeringen av byggestart for nytt meieri på Flesland, 15. august 2017.

Tusen takk for invitasjonen til å komme hit og markere byggestart for et nytt TINE-meieri på Flesland!

Regjeringen har gjennom landbrukspolitikken ønsket å styrke optimismen og fremtidstroen i næringen. Dette er avgjørende for å sikre rekrutteringen til jordbruket og næringsmiddelindustrien. Det vil gjøre jordbruket godt rustet til å utnytte de mulighetene ressursgrunnlaget gir, og samtidig møte de utfordringene næringen står overfor i fremtiden.

Norsk jordbruk er inne i en god utvikling. Samlet produksjonsvolum øker. Investeringsnivået er høyt. Nettoinvesteringene er i følge NIBIOs driftsgranskninger høyest nettopp her på Vestlandet.

Reduksjonen i antall bruk har flatet ut og bruksavgangen er lavere under denne regjeringen enn de siste fire årene med forrige regjering. I snitt har det vært lagt ned 200 færre bruk hvert år i denne fireårsperioden, enn i den forrige.   

Jordbruket ligger langt fremme i å bruke ny teknologi og det bidrar til den gode utviklingen. Mer enn en tredjedel av norske kyr melkes med robot, den høyeste andelen i hele verden. Mange snakker om robotiseringen av arbeidslivet, norske bønder gjennomfører det!

En offensiv jordbrukspolitikk bidrar til at ressursene kan utnyttes godt over hele landet. Regjeringen har fått til viktige endringer siden 2013, og vi ser at dette har ført til økt produksjon og økte investeringer. Den positive trenden med økende interesse for, og flere søkere til, landbruksfag fortsetter. Ungdommen tror på en fremtid i landbruket.

Utviklingen har vært god også for vestlandsjordbruket. Mens Vestlandet fikk redusert sin andel av det grasbaserte husdyrholdet under forrige regjering, har Vestlandet økt sin andel under denne regjeringen. Det er resultat av tydelig politisk prioritering av vestlandjordbruket og grasområdene ellers.

En konkurransedyktig og innovativ næringsmiddelindustri er av avgjørende betydning for foredling og omsetting av produktene fra norsk jordbruk.

Næringsmiddelindustrien er Norges største fastlandsindustri målt i omsetting, verdiskaping og sysselsetting. Hver femte ansatte i norsk industri jobber i næringsmiddelindustrien, og denne industrien utgjør nøkkelarbeidsplasser i mange lokalsamfunn.

Sterke og profesjonelle aktører i meierimarkedet er av betydning både for å kunne ta i mot melken og for å skape konkurranse og gode produkter frem til forbruker. De har både evne til å modernisere og effektivisere industrien, noe som er viktig for styrket konkurransekraft i fremtiden.

TINE er et moderne næringsmiddelkonsern som er eid av norske melkebønder. Dere har utmerket dere de siste årene med flere store utbyggingsprosjekter. Det er et uttrykk for fremtidstro når norske melkebønder på denne måten investerer så mye i egen industri.

Jeg vil spesielt fremheve de løsningene som er valgt for det nye anlegget her på Flesland. Her satses det på fremtidsrettede løsninger som er både miljøvennlige, energieffektive og økonomisk lønnsomme.

Norge er inne i en stor omstillingsprosess. Vi må utnytte mulighetene som ligger i det grønne skiftet og forpliktelsene om å bidra til en bærekraftig utvikling. Det er avgjørende at store norske næringsaktører som TINE tar sin del av ansvaret, noe som kommer tydelig frem i og med denne satsingen.

Det er en stor glede for meg å markere starten på byggingen av dette nye meieriet her på Flesland – lykke til med arbeidet!

Til toppen