Transport på agendaen

Busspassasjerers rettigheter, intelligente transportsystemer og et forenklet rapporteringsregime for skip som ankommer og reiser fra europeiske havner. Det er noen av sakene som står på agendaen til transport-, tele- og energirådet 17. og 18. desember. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

Transport-, tele- og energirådet (TTE) har møte i Brussel 17.-18. desember 2009. Kun transport og telesaker står på agendaen. Det svenske formannskapet ved infrastrukturminister Åsa Torstensson vil lede møtet.

Flere sentrale transportsaker vil bli behandlet på møtet, blant annet Future of Transport-meddelelsen, forslag til forordning om busspassasjerers rettigheter, forslag om direktiv om intelligente transportsystemer og forslag til direktiv om et forenklet rapporteringsregime i havner.

Av telesaker kan nevnes post i-2010 strategi, digital dividende og nettverks- og informasjonssikkerhet

I pausen under TTE-møtets første dag vil undertegning av luftfartsavtale mellom EU-Canada og undertegning av norsk og islandsk tilslutningsavtale til luftfartsavtalen EU-USA finne sted (den såkalte OPEN SKIES I-avtalen).

Det svenske formannskapet har i skrivende stund ikke publisert bakgrunnsnotat til møtet eller informert om hvilke saker som vil være mulig å følge via web-tv. Se www.se2009.eu

Landtransport
Forslag til forordning om busspassasjerers rettigheter og endring av forordning 2006/2004/EF om samarbeid mellom nasjonale myndigheter for håndheving av forbrukerlovgiving, jf. dokument COM (2008) 817.

Forslaget tar sikte på å styrke busspassasjerenes rettigheter, og er ment å sikre tilsvarende rettigheter som allerede er etablert på luftfarts- og jernbaneområdet og som er i ferd med å etableres også på sjøfartsområdet. Forslaget inneholder bestemmelser om erstatningsansvar i tilfelle død eller skade på passasjerer og tap av eller skade på bagasje, rettigheter ifm. reiseavbrudd og forsinkelser, passasjerinformasjon og klagebehandling mv. Videre er det fastsetter regler om informasjon og bistand personer med redusert mobilitet.

Rådet vil her søke å komme frem til en politisk enighet om forslaget. Det fremgår av rådsdokumentet du kan lese her at forslaget ble behandlet i COREPER 9. desember. Det svenske formannskapet presenterte her en kompromisstekst. Flere land, samt Kommisjonen (KOM), har like fullt reservasjoner til elementer i siste kompromisstekst. Reservasjonene relaterer seg i første rekke til forordningens virkeområde, til kompensasjon og skade ifm. ulykke og passasjerrettigheter ved kansellering og forsinkelse.

Intermodale spørsmål og nettverk
GALILEO. Forslag til endring av forordning 1321/2004/EF om etablering av forvalningssystemer for De europeiske radionavigasjonsprogrammene, jf. COM (2009) 139.

Forslaget er ment å avspeile endringene i endringene i forvaltningssystemene for EGNOS- og Galileo-programmene, som følge av forordning 68372008/EF, og å bringe overensstemmelse mellom tekstene i 1321/2004/EF og 638/2008/EF. Rådet vil her søke å komme frem til en generell tilnærming, i påvente av Europaparlamentets (EP) 1. lesning i saken. Les mer her. 

Forslag til direktiv om utrulling av intelligente transportsystem innenfor veitransporten og grensesnitt mot andre transportformer, jf. COM (2008) 887

Formålet med direktivet er å øke og samordne bruk av Intelligente transportsystemer (ITS) innenfor veitransporten, for en mer effektiv, sikker og miljøvennlig transport. Et sentralt element i forslaget er opprettelsen av en europeisk ITS-komite. ITS-komiteen vil få myndighet til å vedta ITS-regler på nærmere definerte saksområder. Saken i seg selv kan karakteriseres som en av de, om ikke den mest, prioriterte landtransportsaken under Det svenske formannskapet. Rådet vil her søke en politisk enighet på forslaget.

Luftfart
Forslag til direktiv om securityavgifter på lufthavner (eventuelt), jf. COM (2009) 217

Forslaget er ment å etablere felles prinsipper for fastsettelse av securityavgifter på lufthavner. Forslaget inneholder regler om blant annet om åpenhet, ikke-diskriminering, konsultasjoner med brukerne, klageadgang, krav om at avgiftene skal være strengt kostnadsrelatert og en uavhengig tilsynsmyndighet. Forslaget må sees i sammenheng med direktiv for lufthavnavgifter 2009/12/EF, som ble vedtatt tidligere i år. Det svenske formannskapet vil her trolig presenterte en statusrapport for transportarbeidsgruppens behandling av forslaget. 

Skipsfart
Forslag til direktiv om rapporteringsformat for skip i forbindelse med ankomst og avreise fra havner og opphevelse av direktiv 2002/6/EF, jf. COM (2009)
11 final


Formålet med forslaget er å forenkle de administrative prosedyrene for skip ifm. ankomst og avreise fra europeiske havner, gjennom bruk av SafeSeaNet-systemet, gjennom utfasing av papirbasert rapportering og gjennom harmonisering av rapporteringskrav på nasjonalt nivå og EU-nivå for å etablere et ”European maritime transport space without barriers”.

Det svenske formannskapet vil her søke en generell tilnærming, i påvente av Europaparlamentets 1. lesning i saken. Det fremgår av rådsdokumentet som du kan lese her at det svenske formannskapet presenterte et utkast til kompromiss i saken på COREPER-møtet 9. desember. En bred majoritet av medlemslandene støttet kompromisset.

Intermodale spørsmål og nettverk
Meddelelsen “A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user friendly system”, jf. COM (2009) 279

Meddelelsen inneholder politiske målsetninger og en rekke virkemidler for å nå disse målsetningene. Meddelelsen er ment å danne grunnlaget for KOMs nye transportstrategi for de neste ti årene, som forventes å bli presentert i 2010. Rådet vil her søke å vedta rådskonklusjoner på Kommisjonens meddelelse.

Luftfart
Forhandlingsmandat fra Rådet til Kommisjonen om starte forhandlingene om en samarbeidsavtale med FNs luftfartsorganisasjon ICAO

Kommisjonen har bedt Rådet om et forhandlingsmandat til å starte forhandlinger om en MoU om styrket samarbeid med FNs luftfartsorganisasjon ICAO. Rådet har i sin behandling av mandat begrenset dette mandatet til fire spesifikke områder: Flysikkerhet, security, lufttrafikktjeneste og miljøbeskyttelse.

Det forventes at Rådet vil vedta mandatet. Den fremforhandlede MoUen skal også godkjennes av Rådet.

Luftfartsforhandlinger EU-USA. (OPEN SKIES II)
Det pågår for tiden luftfartsforhandlinger mellom EU og USA om en mulig utvidelse av den såkalte OPEN SKIES I-avtalen. Sentrale spørsmål i disse forhandlingene er eierskap og kontroll i flyselskap, wetlease og miljø/støy.

Kommisjonen vil her informere om status for forhandlingene.

Telekommunikasjon
Meddelelsen "Post i-2010 Strategy - towards an open, green and competitive knowledge society”, jf. COM (2009) 390 final

Meddelelsen gjennomgår IKT-politikken de siste årene og konkluderer med at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) står sentralt for å oppnå EUs overordnede målsetninger. Ni sentrale områder identifiseres for fremtidens IKT- og mediapolitikk; IKT som drivkraft for økonomisk vekst og sysselsetting, ”grønn IT”, forskning og innovasjon, bredbånd, konsolidering av det europeiske on-line-markedet, kreativitet , EUs rolle i internasjonalt IKT-samarbeid, eforvaltning og forbedret livskvalitet gjennom økt bruk av IKT. I

utkast til rådskonklusjoner oppfordres Kommisjonen, EUs medlemsland og andre aktører til å fokusere på en rekke tiltak for å fremme IKT. Rådskonklusjonene som sådan er ment å være Rådets innspill til ”…a new European Digital Agenda” – et begrep introdusert av president Barroso i forbindelse med hans strategi for en ny periode.

Rådet vil her søke å få vedta rådskonklusjoner på post i2010-strategien. Det fremgår av rådsdokumentet du kan lese her at alle medlemslandene på COREPER-møtet 2. desember i prinsippet var enige i rådskonklusjonene. 

Meddelelsen “Transforming the digital dividend into social benefits and economic growth”, jf. COM (2009) 586 final

Meddelelsen fremhever behovet for en koordinert anvendelse av den digitale dividenden for å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av radiofrekvensene, bl.a. for å imøtekomme etterspørselen etter frekvenser for nye trådløse digitale tjenester og for (trådløst) bredbånd i distriktene. Meddelelsen inneholder en rekke tiltak for en koordinert anvendelse av den digitale dividenden. Av kortsiktige tiltak foreslår Kommisjonen å avvikle det analoge bakkenettet for televisjon innen 1. januar 2012 og harmoniserte krav for bruk av frekvensbåndet 790 – 862 MHz.

I utkast til rådskonklusjoner inviteres blant annet medlemslandene til å: “…Facilitate, as far as possible, a technical harmonisation of the 800 MHz band, as it is the most relevant part of the digital dividend potentially suitable for EU-wide availability, while not being obliged to open up the sub-band to electronic communications services, recognising that Member States may maintain all or a portion of the band for high power broadcasting and other existing applications…Pursue their efforts to, as far as possible, complete the switchover in 2012 in order to ensure the availability of the digital dividend and reduce uncertainty vis-à-vis potential users of the released spectrum”. Den siste formulering må trolig sees i sammenheng med at enkelte land har meddelt at de først vil kunne gjennomføre overgangen fra analog til digitale tv-sendinger etter 2012.

Rådet vil her søke å få vedtatt rådskonklusjoner på meddelelsen. Det fremgår av rådsdokumentet du kan lese her at alle medlemslandene på COREPER-møtet 2. desember kunne slutte seg til rådskonklusjonene.

En felleseuropeisk tilnærming på nettverk- og informasjonssikkerhet, jf. COM (2009) 149 final

Kommisjonen presenterte meddelelsen “Protecting Europe from large scale cyber-attacks and disruptions: enhancing preparedness, security and resilience" 30. mars 2009. Formålet med denne var å initiere arbeidet med en bedre beskyttelse av kritiske it-systemer /-infrastruktur. Meddelelsen innehold også forslag om en handlingsplan om sikkerhet og beskyttelse, herunder forslag om økt samarbeid på europeisk nivå. I utkast til rådskonklusjoner gis det støtte til målsetningene i meddelelsen, herunder støtte til arbeidet under Det europeiske nettverks- og informasjonssikkerhetsbyrået (ENISA). Det vises for øvrig til ministerkonferansen i Tallinn i april om kritisk it-systemer / -infrastruktur og rådsmøtet i juni 2009, der meddelelsen også sto på dagsordenen som diskusjonspunkt.

Rådet vil nå søke å få vedtatt rådskonklusjoner om en felleseuropeisk tilnærming på nettverks- og informasjonssikkerhet. Det fremgår av dokumentet du kan lese her at alle medlemslandene på COREPER-møtet 28. oktober fant utkast til rådskonklusjoner akseptabelt. Kommisjonen har imidlertid en reservasjon til formuleringen i VII. 7 om at Kommisjonen skal “Come forward with a holistic strategy on Network and Information Security, including proposals on a reinforced and flexible mandate for ENISA as well as strengthened oversight of the Member States and the Commission”. Kommisjonen ønsker her å erstatte “including” med “possible”, noe må sees i sammenheng med Kommisjonens pågående arbeid på dette feltet for øvrig, i sær relatert til European Critical Infrastructure Programme (ECIP), og til at det ikke er fattet en endelig beslutning til ENISA etter 2012. 

Til toppen