Transportprioriteringer for det danske EU-formannskapet

Danmark legger opp til et målrettet og pragmatisk formannskap med hovedfokus på å tilrettelegge for kompromisser på transportområdet. Det blir ikke noe uformelt transportministermøte, men flere høynivåkonferanser med ulike aktører. EU-delegasjonens transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

Dette er de viktigste transportsakene og ambisjonene under det danske EU-formannskapet i første halvår 2012.

• Endelig vedtak i Rådet og Europaparlamentet om av revisjonen av Jernbanepakke I
• Enighet i Rådet om hovedretningslinjene for endringer i digital fartsskriver/ tachografordningen
• Enighet i Rådet om hovedtrekkene i de nye retningslinjene for transeuropeiske transportnettverk (TEN-T)
• Enighet i Rådet om revisjonen av bakkehåndteringsdirektivet og regelverket for støyrestriksjoner ved lufthavnene

Fokus på lovsaker
Danmark kommer til å fokusere på lovsaker og i liten grad beskjeftige seg med mer generelle meldinger og initiativ fra Kommisjonen.

• Den viktigste målsettingen for det danske formannskapet er å få i havn en avtale med Europaparlamentet i andre gjennomgang av revisjonen av Jernbanepakke I, et omfattende regelverk for å skape et enhetlig jernbanemarked, samt å liberalisere det.
Dette vil i sin tur legge forholdene til rette for Kommisjonens varslete forslag om liberalisering av innenlands passasjertrafikk med jernbane i annet halvår 2012. Men det gjenstår betydelige utfordringer mellom Rådet og Europaparlamentet om enkelte elementer i Jernbanepakken. Forhandlingene har startet, og Danmark satser mye på enighet innen utgangen av juni.

Med bakgrunn i at det ble en delvis enighet om revisjonen av tachograf-regelverket (fartsskriveren som registrerer hastigheten til kjøretøyer) på transport-, tele- og energirådsmøtet 12. desember, satser Danmark på å nå full enighet på rådsmøtet i mars.

Transeuropeiske transportnettverk
Det polske formannskapet la fram en statusrapport for arbeidet med forslaget til nye retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) på rådsmøtet 12. desember. Med denne rapporten som utgangspunkt vil Danmark bruke mye tid på denne saken utover våren. Det er fortsatt mange utestående spørsmål, men danskene håper på enighet om hovedretningslinjene på rådsmøtet i mars. Imidlertid vil de ikke bli overrasket om det blir enighet først på junimøtet. Behandlingen av finansieringsordningen Connecting Europe Facility (CEF) foregår delvis i transportarbeidsgruppen og delvis i budsjettarbeidsgruppen, med den siste som koordinerende. Retningslinjene for transeuropeiske transportnettverket vil sannsynligvis bli vedtatt i løpet av 2012, mens Connecting Europe Facility (som er en del av EUs langtidsbudsjett for perioden 2014-2020) neppe blir vedtatt før i 2013.

Flyplasspakken
Den nylig framlagte Luftfarts- og flyplasspakken blir hovedsaken på luftfartsområdet. Danskene vil prioritere revisjonen av bakkehåndteringsdirektivet med en antatt uformell enighet (såkalt generell tilnærming) i Rådets marsmøte. Det vil å også bli arbeidet med regelverket for støyrestriksjoner med mulig generell tilnærming i juni. Slotsforordningen synes å ville bli skjøvet  videre til det kypriotiske formannskapet i annet halvår av 2012.

Flere forventede initiativ (policy-meldinger) fra Kommisjonen i første halvår neste år vil i liten grad bli satt på dagsordenen av danskene, utover foreløpige presentasjoner. Det gjelder blant annet et mulig forslag om justeringer i førerkortlovgivningen, Strategisk transportteknologiplan Strategic Transport Technologi Plan (STTP), en melding om passasjerrettigheter i alle trafikkslag og en såkalt ”Grønn transport”-pakken (uavklart hvilket generaldirektorat denne skal fremmes av).

Flere møter og konferanser
Rådsmøtene vil foregå henholdsvis 22. mars (Brussel) og 7. juni (Luxembourg). Danmark vil ikke  arrangere noe uformelt transportministerrådsmøte. Derimot vil formannskapet arrangere følgende høynivå-konferanser i samarbeid med andre aktører:

• Konferanse i Den internasjonale veitransportunion (IRU) 29. februar i Europaparlamentet, Brussel.
• Konferanse om europeisk standardisert løsning for signalering og trafikkstyring (ERTMS) 17. april, København.
• Workshop om finansiering av store infrastrukturprosjekter, 24. mai i København.
• Høynivåkonferanse om vegtrafikksikkerhet, 27. juni, København.
• Konferanse om jernbanens utvikling i samarbeid med Organisasjonen for europeiske jernbaneselskaper (CER) i Europaparlamentet, dato ikke avklart.

Til toppen