Tre nye risikovurderinger på antibiotikaresistens fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har i dag overlevert tre nye risikovurderinger på antibiotikaresistens til Mattilsynet. Det gjelder risiko for overføring av antibiotikaresistens fra matvarer til mennesker, og risiko for overføring av antibiotikaresistens mellom kjæledyr og mennesker. Den siste risikovurderingen gjelder bruk av narasin (koksidiostatika) i kyllingproduksjonen.

Risikovurdering av antibiotikaresistens i matkjeden i Norge

Risikovurderingen konkluderer med at det er få matvarer som utsetter oss for antibiotikaresistente bakterier. Vitenskapskomiteen peker på at det fremdeles er behov for mer kunnskap på dette området. Det er viktig at arbeidet mot LA-MRSA hos svin og ESBL- og kinolonresistens hos fjørfe fortsatt prioriteres. Det pekes også på at god kjøkkenhygiene er nødvendig ved håndtering av alt rått kjøtt og fisk. Det sikrer at maten er trygg å spise.

Risikovurdering av overføring av antibiotikaresistens mellom kjæledyr og mennesker

Rapporten konkluderer med at det er sannsynlig at resistente bakterier kan overføres mellom kjæledyr og mennesker, men at det ikke er grunnlag for å si hvor stor sannsynligheten er. Idet resistens er mer vanlig i andre land enn Norge, er det derfor sannsynlig at økt kontakt mellom norske og utenlandske hunder vil føre til at resistente bakterier kommer til Norge. I rapporten kommer det frem at det fortsatt er begrenset kunnskap om status på dette området. 

Risikovurdering om bruk av narasin (koksidiostatika) i kyllingfôr i Norge

Risikovurderingen konkluderer med at det kan være en sammenheng mellom bruk av narasin og resistens hos bakterier i fjørfeproduksjonen. Koksidiostatika brukes ikke ved behandling av sykdommer hos mennesker. En eventuell risiko er derfor spesielt knyttet til om det er en sammenheng mellom koksidiostatika og resistens hos bakterier mot antibakterielle midler som er viktige i humanmedisin. Slik sammenheng har så langt ikke blitt bekreftet. Det er liten sannsynlighet for å få i seg resistente bakterier fra kyllingkjøtt såfremt man følger anbefalt kjøkkenhygiene.