Tredje energimarkedspakke: nye og endrede forskrifter til energiloven og naturgassloven

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har fastsatt nye og endrede forskrifter som skal sikre at kravene i tredje energimarkedspakke gjennomføres i norsk rett i tråd med EØS-avtalen.

Forskriftene, som har hjemmel i energiloven og naturgassloven, trer i kraft 1. november og forskriftene supplerer endringene i energiloven og naturgassloven som ble vedtatt av Stortinget våren 2018, og følger opp Stortingets vedtak og føringene i avtalen mellom flertallspartiene på Stortinget.

Stortinget vedtok i mars 2018 samtykke til at EUs tredje energimarkedspakke tas inn i EØS-avtalen, og vedtok også endringer i energiloven og naturgassloven. Departementet har fastsatt i alt 13 forskrifter til energiloven og naturgassloven. De fleste er endringer i eksisterende forskrifter til energiloven. Departementet sendte forskriftsforslagene på høring høsten 2018, og det er ikke gjort vesentlige endringer sammenholdt med forslagene som var på høring. Forskriftene er kunngjjort på Lovdata sine hjemmesider

I tråd med endringene i energiloven og naturgassloven våren 2018 legges funksjonen som nasjonal reguleringsmyndighet for energi til en egen enhet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Oppgavene til RME er særlig knyttet til oppsyn med markedene for elektrisitet og naturgass, utvikling og gjennomføring av markedsregelverket, og samarbeid med andre reguleringsmyndigheter i EØS-området. NVE har i mange år utført slike oppgaver, og har vært reguleringsmyndighet på energiområdet i tråd med andre energimarkedspakke.

Nye bestemmelser om reguleringsmyndigheten for energi og Energiklagenemnda

Den nye forskriften om nettregulering og energimarkedet viderefører en rekke av bestemmelsene i energilovforskriften. Utgangspunktet for den nye forskriften har vært å samle bestemmelsene om organisering, oppgaver og myndighet for reguleringsmyndigheten på ett sted. For å klargjøre hvilken kompetanse som legges til RME og hva som fortsatt skal ligge hos NVE som direktorat etter ordinær forvaltningsmodell, er det gjort endringer i flere andre forskrifter til energiloven.

Enkeltvedtak som RME fatter i medhold av energiloven og naturgassloven kan ikke lenger påklages til departementet, men skal behandles av den nyopprettede Energiklagenemnda. Den opprettes med Klagenemndssekretariatet i Bergen som saksforberedende organ. Virksomheten til Energiklagenemnda er regulert i en ny forskrift.

EUs tredje energimarkedspakke inneholder også flere forordninger, som skal gjennomføres i norsk rett "som de er" i henhold til EØS-avtalen. Departementet har vedtatt en ny forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 713/2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (ACER) i norsk rett. Forordningen gjelder sammen med EØS-tilpasningene som er beskrevet i Prop 4 S (2017-2018).

Departementet har fastsatt endringer i forskrift om elektrisk kraft over landegrensene for å gjennomføre forordning (EF) nr. 714/2009 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene (forordningen om grensekryssende krafthandel). Denne erstatter gjeldende forordning 1228/2003 i andre energimarkedspakke, og gjennomføres i norsk rett på samme måte som i andre energimarkedspakke. Tilsvarende gjennomføres også forordning (EU) nr. 543/2013 (transparensforordningen) ved henvisning i forskrift om elektrisk kraft over landegrensene.

Endringer i naturgassforskriften

Departementet har fastsatt endringer i naturgassforskriften tråd med direktiv (EF) 2009/73/EF om felles regler for det indre marked for naturgass (gassmarkedsdirektivet) og europaparlaments- og rådsforordning nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass (gasstransmisjonsforordningen). I tillegg innlemmes to kommisjonsbeslutninger om endringer i vedlegg til gasstransmisjonsforordningen i naturgassforskriften.

De viktigste endringene er bestemmelser om adgang og tilknytning til systemer for gass, regler om balansering, avregning og kapasitetsallokering, samt regler om tariffer. Departementet har lagt vekt på at reguleringen så langt som mulig er tilpasset det begrensede innenlandske markedet for naturgass i Norge. RME skal føre kontroll med kravene i naturgassforskriften.

Øvrige forskriftsendringer

Departementet har vedtatt en ny bestemmelse om at nettselskaper og kraftprodusenter kan inngå avtaler om produksjonsbegrensning i forbindelse med nettilknytning. Formålet er å åpne for en mer fleksibel tilknytning av produksjon, og samtidig bidra til å redusere risikoen for overdimensjonering av nettet. Les mer om dette her.

I forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FOS) ble det fra 1. januar 2019 innført krav om at Statnett SF som systemansvarlig skal utarbeide retningslinjer for enkelte bestemmelser i forskriften. Dette gir økt forutsigbarhet, transparens og mulighet for tidlig involvering for aktørene. I tråd med forslaget som NVE har hatt på høring, utvides kravet om at Statnett må forelegge slike retningslinjer for godkjenning hos RME. Endringen innebærer også at bestemmelser om plikt til å rapportere data om spenningskvalitet overføres til FOS fra forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, og at Statnett SF får ansvaret for å samle inn data. I dag er det NVE som samler inn disse dataene. 

Høringsinnspillene til forskriftene til energiloven

I høringen av forskriftene til gjennomføring av tredje energimarkedspakke, mottok departementet realitetsuttalelser fra Justis- og beredskapsdepartementet, Statnett SF, DistriktsEnergi, Energi Norge, Fjordkraft AS, Kraftfylka, KS Bedrift Energi, LO og Nei til EU. 

Høringsinnspillene gjaldt hovedsakelig uavhengigheten til RME, ansvarsdelingen mellom RME og NVE, forskriftskompetansen til RME, reguleringen av Statnett SF, opprettelse av Energiklagenemnda, spørsmål om ivaretagelsen av norske interesser, samt noen lovtekniske spørsmål. Etter høringen er det kun foretatt noen mindre justeringer.