Historisk arkiv

Truede planter og virvelløse dyr fredes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag vedtatt å frede 43 plantearter og ni dyrearter. Dette er et viktig skritt for å bevare mangfoldet i naturen, og en nødvendig oppfølging av våre internasjonale forpliktelser. (21.12.01)

Pressemelding


Dato: 21.12.01
Kontaktperson: Pål Vidar Sollie 22 24 58 77

Miljøvernminister Børge Brende:

Truede planter og virvelløse dyr fredes

Kongen har i statsråd i dag vedtatt å frede 43 plantearter og ni dyrearter. Dette er et viktig skritt for å bevare mangfoldet i naturen. Samtidig er det en nødvendig oppfølging av våre internasjonale forpliktelser.Apollosommerfugl (Parnassius apollo) er en av våre vakreste sommerfugler av svalestjertfamilien. Levested er tørre bakker og trusler er utbygginger, forurensninger og moderne jordbruk. Apollosommerfuglen er på DNs rødliste over truede og sårbare arter under kategorien sårbar. Både apollosommerfuglen og mnemosynessommerfugl ble i 1989 fredet mot innsamling i Norge.
Foto: Lars Ove HansenJotunheimvalmue er en underart av Fjellvalmue (Papaver radicatum) er nå fredet sammen med 42 andre plantearter.
Foto: Ove Bergersen/NN/SamfotoMyrflangre (Epipactis palustris)er registrert i den såkalte rødlista over truede arter. Den vokster i rikmyr og på fukteng. Den er nå fredet sammen med 42 andre arter.

Foto: Ove Bergersen/NN/Samfoto

- Jeg er særlig opptatt av at naturen skal gå i arv. Ved vern av arter vil våre etterkommere ha muligheten til gode naturopplevelser, sier miljøvernminister Børge Brende.

Fredningen omfatter arter som Norge i følge Bern-konvensjonen har forpliktet seg til å gi et strengt vern. Formålet er å sikre enkelte truede, sårbare og sjeldne plante- og dyrearter, som ikke er regulert eller vernet etter annet lovverk, mot direkte skade, innsamling eller annen form for ødeleggelse.

Fredningen er en artsfredning etter naturvernloven, og innebærer derfor ikke et generelt vern av artenes leveområder. Fredningen av disse truede artene må derfor sees i sammenheng med framtidig arealforvaltning.

Midlertidig vern av 11 orkidéarter og to sommerfuglarter som ble innført i 1989 er med dagens vedtak opphevet. Et flertall av disse artene er nå omfattet av fredningsvedtaket.

Forskriften har en utforming som på et senere tidspunkt gjør det mulig å utvide vernet til å omfatte andre artsgrupper, deriblant enkelte mosearter som Norge per i dag har anført en reservasjon mot i henhold til Bern-konvensjonen. Forslag om fredning av enkelte mosearter, samt lav og sopp, vil bli vurdert sendt på høring neste år.

Fredningen omfatter følgende arter:

Planter:

- Huldrenøkkel (Botrychium matricariifolium)
- Høstmarinøkkel (Botrychium multifidum)
- Dvergmarinøkkel (Botrychium simplex)
- Hjortetunge (Phyllitis scolopendrium)
- Trådbregne (Pilularia globulifera)
- Småjonsokblom (Silene furcata ssp . angustiflora))
- Tatarsmelle (Silene tatarica)
- Gul hornvalmue (Glaucium flavum)
- Svalbardvalmue (Papaver dahlianum)
- Læstadiusvalmue (Papaver laestadianum)
- Kolavalmue (Papaver lapponicum)
- Fjellvalmue ( Papaver radicatum alle underarter) (Urvalmue, Jotunheimvalmue,
- Dovrevalmue, Grøvudalsvalmue, Øksendalsvalmue, Trollheimsvalmue,
- Svartisvalmue, Tromsvalmue, Avkovalmue, Stjernøyvalmue.)
- Bergjunker ( Saxifraga paniculata)
- Mosesildre (Saxifraga hypnoides)
- Myrsildre (Saxifraga hirculus)
- Kvitmure (Potentilla rupestris)
- Skredmjelt (Oxytropis campestris ssp . scotica )
- Hestekjørvel (Oenanthe aquatica)
- Vasskjeks (Berula erecta)
- Strandtorn (Eryngium maritimum)
- Bittergrønn (Chimaphila umbellata)
- Polarflokk (Polemonium boreale)
- Kammarimjelle (Melampyrum cristatum)
- Dvergtistel (Cirsium acaule)
- Finnmarksvineblom (Senecio integrifolius)
- Jærtistel (Serratula tinctoria)
- Parykknoppurt/skjeggknoppurt ( Centaurea phrygia alle underarter)
- Flytegro (Luronium natans)
- Mjukt havfruegras (Najas flexilis)
- Kveinhavre (Trisetum subalpestre)
- Hvit skogfrue (Cephalanthera longifolia)
-
- Rød skogfrue (Cephalanthera rubra)
- Marisko (Cypripedium calceolus)
- Strandmarihand (Dactylorhiza purpurella)
- Søstermarihand (Dactylorhiza sambucina)
- Narrmarihand (Orchis morio)
- Myrflangre (Epipactis palustris)
- Huldreblom (Epipogium aphyllum)
- Honningblom (Herminium monorchis)
- Knottblom (Microstylis monophyllos)
- Svartkurle (Nigritella nigra)
-
Flueblom (Ophrys insectifera)
- Sibirnattfiol (Platanthera obtusata ssp . oligantha)

Dyr:

- Legeigle (Hirudo medicinalis)
- Vannymfe (Leucorrhinia caudalis)
- Vannymfe (Leucorrhinia albifrons)
- Vannymfe (Leucorrhinia pectoralis)
- Apollosommerfugl (Parnassius apollo)
- Mnemosynesommerfugl (Parnassius mnemosyne)
- Herosommerfugl (Coenonympha hero)
- Sinoberbille (Cucujus cinnaberinus)
- Kjempevannkalv (Dytiscus latissimus)

Til toppen