Trygge barnehager med nok voksne

Historiene fra barnehageopprøret treffer meg - både som kunnskapsminister og som far. Som forelder skal du være trygg på at barnet ditt blir møtt med omsorg og varme når det leveres i barnehagen. Og du skal være trygg på at det er nok voksne på jobb til å ta vare på barnet ditt på en god måte.

I et innlegg i VG 13. april hevder Caroline Omberg at jeg har glemt kjærligheten – fordi jeg snakker om kvalitet og kompetanse i barnehagen. La meg derfor en gang for alle slå fast at kjærlighet og varme i møte med barn er viktig. At jeg som kunnskaps- og integreringsminister er opptatt av kvalitet og kompetanse i barnehagen står ikke i motsetning til det som må være bærebjelken i et godt barnehagetilbud, nemlig at barna blir møtt av trygge, gode voksne.

 Vi vet at det i dag er over 100 kommuner som samlet sett har for få ansatte i sine barnehager.  Vi har per i dag ikke et lovfestet krav til hvor mange barn det maksimalt kan være per ansatt i barnehagen. Det gjør vi noe med. Og derfor innfører vi en nasjonal minstenorm, som sammen med barnehageeiers ansvar for å sikre et godt pedagogisk tilbud, skal sikre nok voksne rundt barna, uavhengig av hvilken kommune de bor i og uavhengig av hvilken barnehage de går i. Denne normen er helt ny, og kommer i tillegg til den skjerpede normen for hvor mange barnehagelærere det skal være i barnehagen.

 Alle barnehager må sørge for at bemanningen gir et forsvarlig tilbud i hele åpningstiden. Her må kommunene og de private barnehageeierne ta ansvar - og sørge for at bemanningen er tilstrekkelig til enhver tid. Det er også barnehageeiernes ansvar å sørge for at de ansatte er gode, trygge voksne med riktig kompetanse. Så vet vi at det i dag er altfor store forskjeller fra barnehage til barnehage når det gjelder kvalitet og bemanning. 

Jeg er enig med Omberg i at vi skal ha ansatte som ser hvert enkelt barn, og som kan ta imot barna med varme og omsorg. En strengere bemanningsnorm vil ikke løse alle hverdagsutfordringer i Barnehage-Norge. Foreldre og ansatte må snakke sammen for å finne gode løsninger, for det er lokalt hverdagen organiseres. Det er der det bestemmes åpningstider, når det er lunsj, og hvordan bemanningen skal være når noen ansatte er på kurs og annet.

 En ny bemanningsnorm vil gi flere voksne rundt barna i de barnehagene som har for lav bemanning. Vi vil at det maksimalt skal være tre barn per voksen blant de små barna, og seks barn per voksen blant de store barna. 

I tillegg til dette vil vi skjerpe pedagognormen, slik at andelen barnehagelærere øker fra 38 til 43 prosent av de ansatte i barnehagen. Vi har også sørget for et historisk kompetanseløft for alle ansatte i barnehagen. Vi gjør det fordi vi bryr oss om barnehagen, og vi bryr oss om barna som går der. Barnehagen er viktig både for barn og foreldre, men også for utviklingen av samfunnet vårt. Derfor må vi ha nok ansatte med god kompetanse. Barna skal være trygge i barnehagen. De skal kunne leke, utvikle seg, få venner og ha god hverdager.

Til toppen