Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tryggere legemidler i fokus

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Regelverk for å gjøre legemidler tryggere og skjerpede regler for reklame og omsetning av tobakk er blant sakene på radaren til EU-delegasjonens helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas i høst.

Regelverk for å gjøre legemidler tryggere og skjerpede regler for reklame og omsetning av tobakk er blant sakene på radaren til EU-delegasjonens helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas i høst.

Selv om det er nasjonale myndigheter som har ansvar for helsepolitikken, samarbeider EU-landene og Norge i økende grad om felles utfordringer på helseområdet. Gjennom Norges deltakelse i det indre marked innfører Norge også EUs regelverk blant annet om mattrygghet, tobakk og legemidler.

Tryggere legemidler
- EU er for tiden opptatt av å sikre at legemidler på markedet er trygge. De vil derfor skjerpe regelverket for overvåking av bivirkninger og hindre omsetning av falske legemidler. Her er det en del ny lovgivning under behandling i EU-systemet som vi vil følge denne høsten, forteller EU-delegasjonens helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas. Regelverket for overvåking blant annet av bivirkninger er under revisjon for å bedre systemene for å samle slik informasjon og utveksle den landene i mellom. Forslaget innebærer blant annet en automatisk varslingsmekanisme dersom et medlemsland trekker et legemiddel fra markedet.

- Falske legemidler er et økende problem, særlig fordi man kan kjøpe mye medisiner på nettet. EU utvikler derfor også et system som skal reduserer antallet falske medisiner på markedet, sier Langaas. Det skal lages en autorisasjonsordning for internettsteder som selger legemidler. De som ansees som trygge og seriøse, vil få en egen EU- logo

I høst vil Europakommisjonen også legge frem et forslag til nytt regelverk for medisinsk utstyr for å bedre kontrollen med at det utstyret som brukes er trygt.
- Det finnes nasjonale regler for godkjenning av medisinsk utstyr, men Kommisjonen ønsker like regler i Europa, sier Langaas. Hun forklarer at dette regelverket ikke nødvendigvis vil føre til så store endringer i Norge fordi vi allerede har et godt system for å godkjenne og overvåke omsetningen av legemidler og utstyr.
- Men å delta i felles systemer kan være både ressursbesparende og øke kunnskapen vår, sier Langaas.

Nytt tobakkregelverk
EU publiserte i vår en undersøkelse om røykevaner og holdning til tobakk i EU. Undersøkelsen viser at 28 prosent av innbyggerne i EU er dagligrøykere. Det er knapt noen endring siden forrige undersøkelse om røyking fra høsten 2009, da 29 prosent svarte at de røkte daglig. Undersøkelsen viser også at 70 prosent begynte å røyke før de fylte 18 år.
- EU hadde satt seg et mål om et røykfritt Europa innen 2012, og med disse tallene ser vi at det er langt igjen, understreker Langaas.

Europakommisjonen har gjennom flere år arbeidet med å skjerpe regler for produksjon, reklame og omsetning av tobakk. Forslaget til nytt regelverk vil etter planen legges frem innen utgangen av året.
- I Norge arbeides det nå med en endring av tobakksskadeloven, og vi er derfor interessert i å følge med på hvilke tiltak som kan få gjennomslag i EU, sier helseråden.
EU har også fulgt med på tiltak i Norge og har blant annet lagt merke til forbudet mot synlig utstilt tobakk i butikkene. Kommisjonen er opptatt av å skjerme barn og ungdom mot tobakk fordi man vet mange begynner å røyke før de er 18. Blant tiltakene som vurderes er forbud mot attraktive innpakninger – for eksempel smale, rosafargede myntet på unge jenter – og tilsetningsstoffer som vanilje og mentol som gjør det lettere å venne seg til tobakken.

Langaas kan fortelle at Europakommisjonen har forespurt Norge om vi kan tilby en nasjonal ekspert som kan jobbe i Europakommisjonens generaldirektorat for helse – og forbrukersaker (DG SANCO) nettopp med revisjonen av EUs tobakksdirektiv. Siri Næsheim fra Helsedirektoratet vil være på plass i Brussel fra 1. september for et halvt år.

Reklame rettet mot barn
I Norge er et forslag til ny regulering av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge nå ute på høring. Også Europaparlamentet er opptatt av denne problemstillingen.  I mai vedtok de en resolusjon som ber Europakommisjonen om å se på behovet for EU-regler som begrenser reklame for usunn mat rettet mot barn.

- Europaparlamentet mener Kommisjonen bør utarbeide en strategi for å beskytte sårbare grupper, som blant annet barn, mot reklamepress. Vi vil følge med på en eventuell oppfølging av dette, sier Langaas.
Tre måneder i høst vil hun også få bistand fra kollega Ingrid Vigerust fra Helse- og omsorgsdepartementet som vil hospitere ved EU-delegasjonen.

Mer informasjon:

  • Les mer om sakene omtalt i dette intervjuet og andre aktuelle saker på helseområdet, slik som EUs nye helseprogram for perioden 2014 til 2020 og pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester, i denne rapporten fra helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas.
  • Les mer om forslaget til nytt helseprogram her.
  • Les mer om samarbeidet mellom Norge og EU på helseområdet
Til toppen