Tydeligere bestemmelser i utlendingsloven om utvisning ved endret oppholdsstatus

Justis- og beredskapsdepartementet har lagt fram forslag til nye regler i utlendingsloven om hvilke utvisningsbestemmelser som skal brukes i de tilfellene hvor utlendingen har oppholdstillatelse på gjerningstidspunktet, men hvor tillatelsen er utløpt på vedtakstidspunktet.

Spørsmålet har vært om utvisning i disse tilfellene skal vurderes etter reglene om utvisning av utlending med oppholdstillatelse, eller etter reglene om utvisning av utlending uten oppholdstillatelse.  

I tråd med en konklusjon fra Utlendingsnemndas stornemnd, fastsettes det nå at det er utlendingens oppholdsstatus på gjerningstidspunktet som skal legges til grunn i de tilfellene som her er nevnt. De foreslåtte reglene innebærer ingen endring av praksis på dette punkt. Proposisjonen inneholder også forslag til enkelte presiseringer knyttet til frister for utvisning m.m. 

Prop. 120 L (2020–2021) Endringer i utlendingsloven (utvisning ved endret oppholdsstatus m.m.)