Tydeligere regler for kortsiktig gjeld i kommunene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Risikoen ved kortsiktig gjeld i kommunene skal tydeliggjøres, ifølge nye forslag til endringer i finans- og gjeldsregelverket. - Formålet med forslagene er å få tydelig fram det ansvaret kommunestyret har for å vurdere og ta stilling til risikoen som følger med kortsiktig gjeld, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen sender i dag på høring forslag til endringer i regelverket for kommunenes finans- og gjeldsforvaltning. Endringene skal føre til at risikoen ved sertifikatlån tydeliggjøres.

-  Når en kommune finansierer investeringer i skolebygg, barnehager og sykehjem med kortsiktige lån som må refinansieres jevnlig, påtar kommunen seg en ekstra risiko som den ikke får ved lån med lang løpetid. Vi har dessverre sett at noen kommuner tar for stor risiko ved låneopptak, derfor er det viktig med en tydeliggjøring av regelverket, sier Jan Tore Sanner.

Fra 2007 til 2015 har andelen av kommunesektorens gjeld som er blitt tatt opp i sertifikatmarkedet økt fra 2 til 12 prosent, samtidig som den samlede gjelden har økt.

-  Kommunene har stor frihet til å styre sin egen økonomi og slik skal det også være. Derfor endrer vi ikke adgangen til å ta opp lån i sertifikatmarkedet. Dette må den enkelte kommune selv vurdere, og jeg har tillit til at kommunene benytter dette på en god måte, sier Sanner.

Det foreslås følgende endringer i gjeldende forskrift:

  • I bestemmelsen som sier at kommunens finansreglement skal sette rammer som hindrer kommunen i å ta vesentlig finansiell risiko, er det spesifisert at dette også omfatter kommunens refinansieringsrisiko ved opptak av lån.
  • I bestemmelsen som stiller krav til rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko, er det spesifisert at dette også vil omfatte refinansieringsrisiko ved opptak av lån.
  • For å synliggjøre refinansieringsrisikoen for lokalpolitikerne, skal det i rapportene fra administrasjonen til kommunestyret opplyses om lån som forfaller og som må refinansieres innen tolv måneder. 
  • Begrepet finans- og gjeldsforvaltning benyttes gjennomgående, snarere enn bare finansforvaltning som i dagens forskrift.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00