Uken i Europaparlamentet

Av: Børge Sved og Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Tysklands forbundskansler Angela Merkel tok til orde for en styrking av EUs økonomiske og monetære union da hun talte til Europaparlamentet 7. november. Forrige uke ble også avsluttet uten enighet mellom Europaparlamentet og Rådet om EUs budsjett for 2013.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel i Europaparlamentet 7. november. Europaparlamentets president Martin Schulz sitter ved siden av. Foto: European Union 2012/European Parliament.

Angela Merkels tale om EUs fremtid
Tysklands forbundskansler Angela Merkel besøkte 7. november Europaparlamentet for første gang siden Tyskland hadde det roterende EU-formannskapet i 2007. Foran en fullsatt sal snakket Merkel om sin visjon for fremtidens EU inkludert tanker om videre utvikling av den økonomiske og monetære union.  Merkel begynte sin tale med å snakke om frihet og samarbeid som sentrale verdier for EU. Merkel knyttet også dette til fredsprisen og nevnte at hun selv ville være til stede i Oslo under utdelingen. Kansleren understreket videre at EU må ha mot til å gjennomføre reformer og endringer.  For Merkel er det fire sentrale elementer som er viktig for å komme ut av krisen: mer felles finansmarkedsregulering, økt samordning av finanspolitikken og den økonomiske politikken og en styrking av EU-institusjonene. Merkel understreket at hun så for seg ytterligere samordning også på sensitive områder som arbeidsmarkedspolitikken og skattepolitikken.

Lederen for kristeligdemokratene EPP, Joseph Daul, la i sin tale vekt på viktigheten av å skape ny vekst og velstand i Europa. I så måte mente han at langtidsbudsjettet (MFF) var mer enn bare et budsjett, men et symbol på viljen til å gjennomføre politikken i hele EU. Sosialistenes leder Hannes Swoboda mente at budsjettkuttene troikaen krever er med på å bryte ned de sosiale nettverkene og gjør det umulig å investere i forskning, innovasjon og vekst. Det han kaller en «ekstrem sparsomhet» må opphøre, til fordel for investeringer i vekst. De liberale (ALDE)s leder Guy Verhofstadt uttalte at alt som innføres av tiltak i dag mot krisen, ikke vil ha noen effekt med mindre man endrer hele systemet i EU og får en europeisk stat med en europeisk regjering, et europeisk parlament, et «ekte» europeisk budsjett og egne euroobligasjoner. Europaparlamentets president Martin Schulz understreket i sin åpningstale at Europaparlamentet er villige til å inngå kompromiss i behandlingen av EUs langtidsbudsjett, men at de også er klare til å slåss for det som er viktigst for dem.

Les hele talen her.

Enda ikke enighet om neste års budsjett
Forhandlingene mellom Europaparlamentet og Rådet om EUs budsjett for 2013 stoppet opp fredag 9. november. Parlamentets forhandlingsleder Alain Lamassoure uttalte da at partene sto for langt fra hverandre til å fortsette forhandlingene. Partene er blant annet uenige om behovet for å utvide 2012-budsjettet for å møte betalingsforpliktelser. Parlamentet insisterte på å finne en løsning for utbetalinger i 2012 og frykter at man uten en økning vil skyve på disse forpliktelsene til 2013. Fristen for å komme til enighet er tirsdag 13. november.  Blir ikke Rådet og Europaparlamentet enige, må Kommisjonen utarbeide et nytt budsjettforslag, som så må behandles av Rådet og Parlamentet etter samme prosedyre. Les mer på Europaparlamentets nettsider. Les også pressemelding fra Rådet og det kypriotiske formannskapet.

Vil ikke liberalisere bakkehåndtering
6. november avviste Europaparlamentets komité for transport og turisme (TRAN) Europakommisjonens forslag om ytterligere liberalisering av bakkehåndteringstjenester på flyplasser i EU/EØS-området. 22 stemte i mot, 20 stemte for og to komitémedlemmer avsto fra å stemme. Flere parlamentarikere frykter at forslaget vil føre til svekkelse av ansattes arbeidsforhold og sikkerhet. Det er ventet at saken vil komme opp for avstemning i plenum i desember. Samtidig kommer det etter planen opp to resolusjoner som komiteen også vedtok 6. desember. Parlamentarikerne i komiteen ønsker mer effektiv bruk av take-off og landingsslots og understreker at avgjørelser om støy-restriksjoner må følge nærhetsprinsippet. Parlamentarikerne mener at Kommisjonen må informeres om støyrestriksjoner, men bør ikke overstyre lokale avgjørelser. Les mer på Europaparlamentets nettsider.

Diskuterte krisehåndtering for banker
Krisehåndtering for banker ble diskutert i Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære spørsmål (ECON) 6. november. Ifølge saksordfører Gunnar Hökmark fokuserer Kommisjonens forslag for mye på individuelle banker. Han understreker at mer må gjøres for å håndtere en bredere bankkrise. Forslag til regelverk er en av tre byggesteiner i å etablere en bankunion i EU. ECON-komiteen vil avholde en rekke møter om forslagene frem til avstemning i komiteen som er planlagt til mars neste år.  Les mer her.  

.......................................................................................................................................................................
EU-delegasjonen lager ukentlig en oppsummering av sentrale saker som sto på agendaen i Europaparlamentet sist uke. Dette er ingen fullstendig oversikt over hva som har blitt diskutert eller vedtatt, men et innblikk i et utvalg sentrale saker. Mer informasjon om Europaparlamentet og det som står på agendaen der, kan du finne på deres egen nettside, www.europarl.europa.eu

Til toppen