Uken i Europaparlamentet

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Komitéavstemning om endringsforslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, og om nytt program for ungdom, utdanning og sport sto på Europaparlamentets agenda i uken som var. EU-ambassadør Atle Leikvoll møtte komiteen for internasjonal handel.

Komitéavstemning om endringsforslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, og om nytt program for ungdom, utdanning og sport sto på Europaparlamentets agenda i uken som var. EU-ambassadør Atle Leikvoll møtte komiteen for internasjonal handel.

EU-ambassadør i Europaparlamentets komité for internasjonal handel
Norges EU-ambassadør Atle Leikvoll møtte 27. november Europaparlamentets komité for internasjonal handel til meningsutveksling om aktuell utvikling i handelsforbindelsen mellom Norge og EU. Møtet kom i stand etter ønske fra komiteen og var en del av komiteens ordinære agenda. Regjeringens forslag om overgang til ad-valorem toll på seks varelinjer innen varegruppene ost, storfé- og sauekjøtt var den aktuelle saken, i tillegg til tollklassifiseringssaken vedrørende hortensia.

Leikvoll fokuserte sitt innlegg på tre hovedpunkter: det overordnede bildet av det økonomiske og handelsmessige samkvem mellom EU og Norge, samkvemmet på jordbruksområdet og til slutt de konkrete sakene som foranlediget møtet. Han fremførte Norges budskap i sakene og bakgrunnen for norsk landbrukspolitikk, og han tilbakeviste eventuelle oppfatninger om at det norske markedet for jordbruksprodukter er lukket. Leikvoll gjentok at omleggingen er i overenstemmelse med våre internasjonale forpliktelser.

Kommisjonen ved DG Trade fremførte i møtet kjente reaksjoner. Kommisjonen mener det norske forslaget om overgang til prosenttoll på visse landbruksprodukter strider med avtalens ånd og innhold og appellerte om at Norge måtte omgjøre beslutningen.

Tre parlamentsmedlemmer tok ordet. Daniel Caspary (Tyskland, EPP) delte Kommisjonens analyse og oppfordring om å omgjøre vedtak. Medlemmet Christofer Fjellner (Sverige, EPP) uttrykte skuffelse over det norske vedtaket. Medlemmet Helmut Scholz (Tyskland, GUE) oppfordret blant annet til dialog og utveksling av faktabasert informasjon mellom partene i konflikten. Opptak fra møtet i komiteen kan sees her (fra ca. kl. 16.00)

Stemte over endringsforslag til Horisont 2020
Komiteen for industri, forskning og energi (ITRE) stemte 28. november over endringsforslag til Kommisjonens forslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Komiteens leder advarte mot kutt i budsjettet til forskning og innovasjon, og parlamentarikerne understreket behovet for forsterket satsing på forskning og innovasjon for konkurransekraft, omstilling og økonomisk vekst. De nye lovforslagene har også blant annet til hensikt å forenkle prosedyrene for deltakelse i programmet. Avstemningen viste at det generelt er stor grad av enighet i Europaparlamentet om hovedposisjonene for det neste forsknings- og innovasjonsprogrammet. Med avstemningen har Europaparlamentet fått forhandlingsmandat for de kommende trilogforhandlingene med Rådet og Kommisjonen, og den tverrpolitiske konsensusen vil være en styrke for Parlamentet i disse forhandlingene.  Forslaget til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon vil behandles i plenum i Europaparlamentet i 2013. Når det blir, vil avhenge av forhandlingene om langtidsbudsjett. Les pressemelding om avstemningen her.

Vil ha nytt navn på nytt program for ungdom, utdanning og sport
Komiteen for kultur og utdanning stemte tirsdag 27. november over det nye programmet for ungdom, utdanning og sport, som etter 2014 skal samle tidligere programmer for utdanning og ungdom. Parlamentarikerne foreslår at programmet skal hete «YES EUROPE» og ikke Erasmus for all som er Kommisjonens forslag. Parlamentarikerne ønsker også at EU skal fortsette å bruke de eksisterende merkenavnene som for eksempel Erasmus for utveksling i høyere utdanning, Grundtvig for voksenopplæring og Aktiv ungdom for aktivitet knyttet til ungdom. Komiteens leder Doris Pack appellerte til alle om å gi utdanning et tilstrekkelig budsjett. Neste skritt er uformelle trilogforhandlinger mellom Europaparlamentet og Rådet og Kommisjonen for å komme til enighet. Les mer om komiteens avstemning og posisjon her.

Møte i den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
Høstmøtet i den felles EØS-parlamentarikerkomiteen ble holdt i Europaparlamentet i Brussel 27. november. Komiteen er et av Stortingets formelle kontaktpunkt til Europaparlamentet og er et viktig forum for informasjonsutveksling mellom de nasjonale parlamentene i de tre EØS/EFTA-landene og de folkevalgte representantene på EU-siden. Parlamentarikerkomiteen for EØS består av parlamentarikere fra EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein og representanter fra Europaparlamentet. Komiteen møtes to ganger i året. Under møtet i Brussel vedtok parlamentarikerne fire rapporter og resolusjoner om EØS/EFTA-landenes deltakelse i byråer og beslutningsmekanismer, EØS/EFTA-landenes deltakelser i EU-programmer for den kommende perioden, energipolitikk og reformen av EUs fiskeripolitikk. Resolusjonene kan leses her.

Parlamentarikerne hadde også en diskusjon om utviklingen i EØS-samarbeidet med EU-ambassadør Atle Leikvoll som representant for EØS-rådet og EØS-komiteen, Maria Botsari fra det kypriotiske formannaskapet, Gianluca Grippa fra EUs utenrikstjeneste EEAS og president Oda Helen Sletnes i EFTAs overvåkningsorgan ESA. Parlamentarikerkomiteen for EØS (EEA Joint Parliamentary Committee) er et rådgivende organ som gir uttrykk for sine synspunkter gjennom rapporter og resolusjoner. Gjennom sin deltakelse i komiteen får representantene for EØS/EFTA-landene dessuten utvidet informasjon om EU/EØS-spørsmål og en formell kanal til Europaparlamentet.

Krever demokratisk kontroll av banktilsyn på EU-nivå
Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære saker (ECON) stemte torsdag 29. november over planer om opprette et felles banktilsyn. I henhold til forslaget fra Kommisjonen vil Den europeiske sentralbanken få ansvar med tilsyn av rundt 6000 banker i euroområdet. Nasjonale tilsynsmyndigheter vil fortsatt spille en viktig rolle i daglig tilsyn og i forberedelsene og implementeringen av ESBs avgjørelser. Økonomikomiteen ønsker å balansere den nye makten til Den europeiske sentralbanken ved å styrke den demokratiske kontrollen. Parlamentet har nå fått sitt forhandlingsmandat og er klare til å starte forhandlinger med medlemslandene i Rådet. Les mer på Europaparlamentets nettsider.
.......................................................................................................................................................................
EU-delegasjonen lager ukentlig en oppsummering av sentrale saker som sto på agendaen i Europaparlamentet sist uke. Dette er ingen fullstendig oversikt over hva som har blitt diskutert eller vedtatt, men et innblikk i et utvalg sentrale saker. Mer informasjon om Europaparlamentet og det som står på agendaen der, kan du finne på deres egen nettside, www.europarl.europa.eu

Til toppen