Uken i Europaparlamentet

Europaparlamentet diskuterte i uke 22 hvordan løse bankkrisen og hvordan sikre personvernrettigheter, tre komiteer stemte for å avvise handelsavtalen ACTA og transportkomiteen godkjente revisjon av regelverk som de mener vil gi bedre trafikksikkerhet.

I uke 22 var det komitémøter i Europaparlamentet. Her følger en kort omtale av noen av sakene som ble diskutert og lenker til mer informasjon fra Europaparlamentets egne sider. I fiskerikomiteen sto avstemming om forslag under reformen av EUs fiskeripolitikk på agendaen, mens industrikomiteen hadde sin første innledende diskusjon om Kommisjonens forslag til regelverk for sikkerhet ved offshore olje- og gassvirksomhet. Det legges opp til avstemming i komiteen i oktober.

Nytt personvernregelverk
Komiteen for sivile rettigheter, justis- og innenrikssaker organiserte 29. mai en workshop om moderniseringen av EUs personvernregelverk fra 1995. Sentralt i diskusjonene var viktigheten av å sikre en balanse mellom å øke konkurranseevnen til næringslivet og sikre forbrukernes personvern. Les mer her. Europakommisjonen la i januar frem forslag til revisjon av dagens personvernregelverk.

Hvordan løse bankenes problemer
President i Den europeiske sentralbanken Mario Draghi møtte Europaparlamentets økonomikomité 31. mai der diskusjonene dreide seg om hvordan løse bankenes problemer. Les mer her. Komiteen behandlet også forslag til regelverk for å forenkle adgangen til risikovillig kapital for nyetablerte bedrifter og til fond for sosialt entreprenørskap.  Les mer her.

ACTA avvist av tre komiteer
Den kontroversielle ACTA-avtalen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) ble avvist av tre komiteer i Europaparlamentet. For at avtalen skal tre i kraft i EU, må den godkjennes av Europaparlamentet, så vel som av Rådet og ratifiseres i medlemslandene.

Det er ventet at Europaparlamentet basert på en anbefaling fra komiteen for internasjonal handel vil stemme over avtalen i plenumssesjonen i Strasbourg 2.-5. juli. Men også andre komiteer vil gi sine innspill i forkant. Mens komiteer for rettslige spørsmål 31. mai stemte mot en anbefaling om å godkjenne avtalen, stemte de to komiteene for industri- og for sivile rettigheter for anbefalinger om å avvise ACTA. Komiteen for internasjonal handel vil ha sin avstemming 21. juni, og saksordføreren vil anbefale parlamentarikerne å stemme mot avtalen. Les mer her og her.                                                                                                                           

Bedre trafikksikkerhet
Europaparlamentets transportkomité godkjente 31. mai revisjon av regelverket for digitale fartsskrivere som registrerer hastigheten til kjøretøyer. Komiteen understreker at endringene bør gjøre livet enklere for lastebilsjåfører og transportselskap som følger EUs regelverk for kjøre- og hviletid. Ifølge komiteen vil det nye regelverket også gjøre det enklere å oppdage og straffe brudd på reglene. Les mer her

Tilslutning til prosjektobligasjoner
Budsjettkomiteen ga 31. mai sin tilslutning til den politiske avtalen mellom representanter for Europaparlamentet og medlemslandene om såkalte prosjektobligasjoner for transport-, energi-, IKT-infrastruktur. Avtalen åpner for lansering av en pilotfase av såkalte prosjektobligasjoner som blant annet har som mål å stimulere investeringer i sentral strategisk EU-infrastruktur på områdene transport, energi og bredbånd. 230 millioner euro vil settes av som garanti for investeringene. Parlamentet i sin helhet vil stemme over avtalen i juli. Les mer her.

Til toppen