Uken i Europaparlamentet

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Miljøkomiteens endringsforslag til forslaget til regelverk for offshore sikkerhet og mottaksforhold for asylsøkere var blant sakene som var oppe til komitéavstemning i Europaparlamentet i uken som var.

Avstemning om offshore sikkerhet
Komiteen for miljø, helse og mattrygghet (ENVI) hadde 19. september avstemning om endringsforslag til Kommisjonens forslag til regelverk for offshore sikkerhet. Komiteen stemte for flere endringsforslag som har til hensikt å begrense offshore petroleumsaktivitet i Arktis og et flertall ønsker at lovformen bør være et direktiv, ikke en forordning. Komiteen gikk også inn for krav om at oljeselskapene må bære kostnadene av eventuelle miljøskader – og ha muligheten til å betale . Parlamentets juridiske komité (JURI) hadde også avstemning om sine endringsforslag samme dag. Komiteen for industri, forskning og energi (ITRE) vil ha sin avstemning 9. oktober. De tre komiteene har enekompetanse på noen deler av regelverket hver, mens de på andre områder har delt kompetanse. For at det skal bli enighet om regelverket, kreves godkjenning i plenum i Europaparlamentet og enighet med medlemslandene i Rådet.  Les mer på Europaparlamentets nettsider.

Diskuterte fremtiden økonomiske og monetær union
Selv om en sterk økonomisk og monetær union i fremtiden vil innebære traktatendringer, har EU allerede verktøy på plass for å takle dagens krise dersom medlemslandene følger opp og implementerer tiltakene. Det kommer frem i rapportutkastet om fremtidens økonomiske og monetære union utarbeidet av parlamentariker Marianne Thyssen fra kristeligdemokratene EPP. I teksten oppfordres Europakommisjonen til å legge frem en lovgivningspakke snart.  Rapporten kan sees på som parlamentets reaksjon på Herman Van Rompuys arbeisgruppe om samme tema.  I rapporten ber saksordføreren blant annet om langsiktige tiltak som en felles gjeldsutstedelse, skattekoordinering og en sterkere kommissær for økonomiske og monetære spørsmål. Les mer her. Spørsmålet om bankunion sto også sentralt på komiteens agenda 19. september der også representanter for EUs finanstilsynsmyndigheter var til stede. Les mer om det møtet her.

Høring om utstasjonering av arbeidstakere
Et lovforslag om arbeidstakere stasjonert i andre land var tema i komiteen for sysselsetting og sosiale spørsmål (EMPL) under en høring 18. september. Ifølge Europakommisjonen er rundt en million arbeidstakere stasjonert i andre land i EU/EØS. Les mer om høringen her.

Støtter energiinfrastrukturpakke
Energikomiteen (ITRE) stemte 18. september over sine endringsforslag til forslaget til retningslinjer for utbygging av energiinfrastruktur. Komiteen støtter i stor grad Kommisjonens forslag som blant annet har som formål å satse på utvalgte infrastrukturkorridorer der det er stort behov for utvikling.  Et av endringsforslagene fra komiteen er en klarere definisjon av hvilke ikke kommersielt levedyktige prosjekter som skal kunne få EU-støtte fra finansieringsordningen Connecting Europe Facility. - Vi må gjøre mer for å utvide EUs energiinfrastruktur, sa saksordfører Antonio Correira de Campos. Avstemningen danner utgangspunkt for forhandlinger med medlemslandene i Rådet.  Les mer her.

Bedre mottaksforhold
Komiteen for sivile rettigheter og justis- og innenrikssaker (LIBE) stemte 19. september over forslaget til nytt regelverk om mottaksforhold for asylsøkere. Komiteen har vært opptatt av blant annet å begrense årsakene til at en asylsøker kan bli anholdt, raskere adgang til arbeidsmarkedet og tidlig gjennomgang av mulige medisinske og psykologiske behov. Les mer her.

Komiteen stemte også over endringer av den såkalte Dublin-forordningen som fastsetter hvilket land som skal behandle en asylsøknad. - Målet er å bli enige om et mer humant asylsystem innen utgangen av året, sa parlamentets saksordfører Cecilia Wikström i forbindelse med avstemningen. En viktig sak for parlamentet har vært å få inn i teksten at det ikke skal være mulig å overføre asylsøkere til land der det er risiko for ikke-human behandling. Les mer her. Rettsaktene er en del et fremtidig felles europeisk asylsystem.

....................................................................................................................................................................
EU-delegasjonen lager ukentlig en oppsummering av sentrale saker som sto på agendaen i Europaparlamentet sist uke. Dette er ingen fullstendig oversikt over hva som har blitt diskutert eller vedtatt, men et innblikk i sentrale saker. Mer informasjon om Europaparlamentet og det som står på agendaen der, kan du finne på deres egen nettside, www.europarl.europa.eu.

Til toppen