Ulik praksis for regnskapsføring av klimakvoter i EU

EUs kvotehandelssystem (EU-ETS) er det viktigste virkemiddelet for å begrense og regulere CO2-utslipp i EU. Til tross for betydelig harmonisering er det nasjonale ulikheter for regnskapsføring og skatt. Europaparlamentet ønsker en bedre samordning for å optimalisere systemet. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

Som en del av EØS-avtalen deltar Norge i EUs kvotehandessystem. EUs miljøpolitikk har derfor stor betydning for norsk miljøpolitikk.

Hot air or real value: accounting for carbon in the EU ETS
Rapport fra møte i Europaparlamentet 8. februar 2011. Organisert av IETA, ACCA og Hanover.

Bakgrunnen for møtet var resultatene fra rapporten ”Accounting for Carbon” fra ACCA i samarbeid med IETA. Rapportens hovedfunn er at de største utslippaktørene bruker en rekke ulike praksiser for å rapportere utslippskvoter. Det finnes ingen fellesprosedyrer.

• Kommisjonen er positiv til harmonisering av regler for regnskap og skatt i kvotehandelssystemet, men mener det må komme på et senere tidspunkt.  Oppfordret til frivillige initiativ fra næringslivet. 
• Lenon mener skatteordninger og utslippsregnskap er nødvendig for et velfungerende karbonmarked.
• De Grønne poengterer næringslivets ønske om et harmonisert regelverk og er positiv til harmoniserte skatteordninger i kvotehandelssystemet.

Yvon Slingenberg, Head of unit – Implementation of ETS, DG CLIMA: Kommisjonen jobber nå med auksjonering av kvoter og etablering av infrastruktur for karbonregistrering som en del av fase 3 kvotehandelssystemet. En harmonisering av regler for regnskap og skatt i er interessant, men det må komme på et senere tidspunkt.  Kommisjonen er åpen for at næringslivet selv tar initiativ.

Chris Lenon, Group Strategic Adviser, Tax Policy, Rio Tinto. Leder av Buisiness Europe Tax Group: Det trengs et robust og harmonisert regelverk for karbonmarkedet.  Regelverket bør inneholde finansielle og fysiske aspekter. Det må etableres harmoniserte skatteordninger og utslippsregnskap for at det skal bli et fungerende, helhetlig kvotehandelssystem. Næringslivet ønsker like spilleregler for alle, og det er derfor ønskelig at Kommisjonen prioriterer en harmonisering av reglene. Felles standarder bidrar til gjennomsiktighet og er nødvendig for at bedriftene skal kunne rapportere korrekte resultater.

Phillip Lamberts, MEP, Greens/EFA Group: Svært positiv til harmonisert europeisk skatteordning i kvotehandelssystemet og vil jobbe for å få gjennom en slik ordning. Selskaper ønsker et harmonisert regelverk for å måle det samme på samme måte.


Til toppen