Replikk, Moss Avis 21. oktober

Underlig kritikk fra Jenny Klinge om domstolstruktur

Jenny Klinge (Sp) er i Moss Avis 13. oktober sterkt kritisk til at regjeringen vil nedsette et utvalg som blant annet skal utrede domstolstrukturen. Det er interessant at Senterpartiet er negative.

Motstanden er angivelig begrunnet i at domstolene har et enormt viktig samfunnsoppdrag. Dette er underlig. Det er nettopp derfor en gjennomgang av strukturen er så viktig.

Både effektivitet og kvalitet vil være viktig i utredningen om domstolstrukturen. Spørsmålene Klinge er opptatt av, som blant annet kapasitet og effektivitet i mindre kontra større tingretter, vil bli utredet. Det samme gjelder fordeler og ulemper for innbyggere og det lokale næringslivet. De norske domstolene er i dag generalister og må være i stand til å behandle saker med varierende grad av kompleksitet og alvorlighetsgrad. Dette krever gode fagmiljø. Det er i dag 25 tingretter som har færre enn 4 dømmende årsverk. Det er ingen tvil om at en del tingretter er små og sårbare. Av hensyn til både kvalitet og effektivitet bør det derfor vurderes om det er hensiktsmessig å ha så små domstoler. Det er riktig at mindre domstoler ikke har lengre saksbehandlingstid enn de større. Samtidig ser vi at de større domstolene har flere rettsmøtetimer per dømmende årsverk enn de små. Vi må derfor sikre at fremtidens domstolstruktur er tuftet på domstoler med gode fagmiljø med en effektiv organisering som gir et likeverdig rettstilbud til landets innbyggere.

Det er over 15 år siden forrige strukturutredning. Vi må hele tiden sørge for at en av de viktigste rettsikkerhetsgarantistene har de nødvendige rammebetingelsene. Dette gjør vi altså gjennom den varslede utredningen. Det er også bakgrunnen for at Regjeringen foreslår midler til å iverksette satsingen Digitale Domstoler. Satsingen innebærer digitalisering av rettsprosessene i de 12 største tingrettene i tillegg til lagmannsrettene og Høyesterett. En slik modernisering er helt nødvendig og fremtidsrettet. Grunnen til at ikke alle tingrettene er med i første omgang er kostnadene. Samtidig er det en kjensgjerning at gevinstene ved digitaliseringen er størst ved de større domstolene.