Norge og EU undertegnet avtale om handel med landbruksvarer

Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes undertegnet 4. desember artikkel 19-avtalen med EU. Avtalen legger til rette for økt handel med EU og ivaretakelse av norske landbruksinteresser.

"
Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, sammen med EUs representanter etter signeringen av artikkel 19-avtalen. Foto: Mathias Dyb Ulstein, EU-delegasjonen

EU og Norge ble 5. april enige om en ny avtale om utvidet handel med landbruksprodukter etter EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen ble vedtatt av Stortinget 16. juni. Etter at EUs råd godkjente avtalen 20. november, ble den undertegnet i Brussel 4. desember. Fra norsk side ble avtalen undertegnet av ambassadør Oda Helen Sletnes.

Avtalen vil nå oversendes Europaparlamentet for behandling. Endelig ikrafttredelse forventes høsten 2018.

Avtalen innebærer at det legges til rette for handel med EU samtidig som viktige norske landbruksinteresser ivaretas. Norge har gitt EU kvoteøkninger der vi allerede har eksisterende import. Samtidig åpner den nye avtalen for noe mer import av matspesialiteter. Avtalen har et smalere produktomfang enn den forrige artikkel 19-avtalen som ble ferdigforhandlet under den forrige regjeringen.

"
Den nye artikkel 19-avtalen ble undertegnet 4. desember i Brussel. Foto: Mathias Dyb Ulstein, EU-delegasjonen

For Norge innebærer avtalen at det blir etablert tollfrie kvoter eller tollfrihet for eksport av enkelte produkter der det er eksport i dag eller for produkter der norsk næringsmiddelindustri har konkrete eksportplaner. Dette gjelder blant annet enkelte kjøttprodukter, myseprodukter og drikkevarer. Avtalen vil gi industrien bedre markedsadgang til EU-markedet.

Les mer: Artikkel 19-avtalen mellom Norge og EU.

Den foreliggende avtalen er den tredje i rekken. De to tidligere artikkel 19-avtalene er fra henholdsvis 2003 og 2012.

Til toppen